Welcome to

Renshaw Wang group

1. We have 3 postdoc vacancies available now. Feel free to contact us via renshaw AT ntu.edu.sg for more information. In addition, we are looking for FYP and internship students.

2.

(i) New paper "Bipolar Conduction and Giant Positive Magnetoresistance in Doped Metallic Titanium Oxide Heterostructures" accepted in Advanced Materials, and it is featured as front cover;

(ii) New paper "Enhanced metal-insulator transition in freestanding VO2 down to 5 nm thickness" accepted in ACS Applied Materials and Interfaces.

1. Science Vol. 349 pp. 716-719 (2015). [Link]

Imaging and Control of Ferromagnetism in LaMnO3/SrTiO3 heterostructures.

X. Renshaw Wang# et al. # Corresponding author

2. Science Advances 5, eaaw7286 (2019). [Link]

Erasable and recreatable two-dimensional electron gas at the heterointerface of SrTiO3 and a water-dissolvable overlayer

Kun Han*, Kaige Hu*, Xiao Li, Ke Huang, Zhen Huang, Shengwei Zeng, Dongchen Qi, Chen Ye, Jian Yang, Huan Xu, Ariando Ariando, Jiabao Yi, Weiming Lü#, Shishen Yan, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution

3. Applied Physics Reviews 7, 011401 (2020). [Link]

Tailoring magnetic order via atomically stacking 3d/5d electrons to achieve high-performance spintronic devices.

Ke Huang*, Liang Wu*, Maoyu Wang, Nyayabanta Swain1, M. Motapothula, Yongzheng Luo, Kun Han, Mingfeng Chen, Chen Ye, Allen Jian Yang, Huan Xu, Dong-chen Qi, Alpha T. N'Diaye11, Christos Panagopoulos, Daniel Primetzhofer, Lei Shen, Pinaki Sengupta, Jing Ma#, Zhenxing Feng, Ce-Wen Nan#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Featured article selected by the editor [AIP Scilight] https://doi.org/10.1063/10.0000508 Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/2001.05821

4. Nano Letters 21, 12, 5338–5344 (2021). [Link]

Chemical Vapor Deposition of Superconducting FeTe1-xSex Nanosheets.

Hu Dianyi*, Ye Chen*, Wang Xiaowei, Zhao Xiaoxu, Kang Lixing#, Liu Jiawei, Duan Ruihuan, Cao Xun, He Yanchao, Hu Junxiong, Li Shengyao, Zeng Qingsheng, Deng Ya, Yin Peng-Fei, Ariando Ariando; Huang Yizhong, Zhang Hua, X. Renshaw WANG#, Liu Zheng# # Corresponding author * Equal contribution

5. Nature Communications 11, 3729 (2020). [Link]

Phase-controllable growth of ultrathin 2D magnetic FeTe crystals

Lixing Kang*, Chen Ye*, Xiaoxu Zhao*, Xieyu Zhou*, Junxiong Hu, Qiao Li, Qingling Ouyang, Jiefu Yang, Dianyi Hu, Jieqiong Chen, Xun Cao, Yong Zhang, Manzhang Xu, Jun Di, Dan Tian, Pin Song, Govindan Kutty, Qingsheng Zeng, Qundong Fu, Ya Deng, Jiadong Zhou, Stephen J. Pennycook, Ariando Ariando, Feng Miao, Guo Hong, Yizhong Huang, Ken-Tye Yong#, Wei Ji#, Xiao Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

6. Journal of the American Chemical Society 142, 6, 2948 (2020). [Link]

Controlled growth of 3R phase tantalum diselenide and its enhanced superconductivity

Ya Deng*, YUaning Lai*, Xiaoxu Zhao, Chao Zhu, Ke Huang, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Qingsheng Zeng, Ruihuan Duan, Qundong Fu, Lixing Kang, Yang Liu#, Stephen J. Pennycook#, X. Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

7. Advanced Materials 31, 1901386 (2019). [Link]

Controlling Magnetic Properties of LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures by Stoichiometry and Electronic Reconstruction: Atomic-Scale Evidence.

M. S. Li†, C. H. Tang†, T. Paudel, D. S. Song, W. M. Lü, K. Han, Z. Huang, S. W. Zeng, X. Renshaw Wang#, P. Yang, Ariando, J. S. Chen, T. Venkatesan, E. Tsymbal, C. J. Li#, S. J. Pennycook# # Corresponding author

8. Nature Communications 9, 1897 (2018). [Link]

Ambipolar ferromagnetism by electrostatic doping of a manganite.

L.M. Zheng, X. Renshaw Wang#, W.M. Lü#, C.J. Li, T.R. Paudel, Z.Q. Liu, Z. Huang, S.W. Zeng, Kun Han, Z.H. Chen, X.P. Qiu, M.S. Li, Shize Yang, B. Yang, Matthew F. Chisholm, L.W. Martin, S.J. Pennycook, E.Y. Tsymbal, J.M.D. Coey and W.W. Cao # Corresponding author Selected as Nature Communications Editors’ Highlights

9. Nature Communications 2, 188 (2011). [Link]

Electronic phase separation at the LaAlO3/SrTiO3 interface.

Ariando#, X. Wang# et al. # equally contributed with my PhD supervisor ESI Highly Cited Paper.

10. Advanced Materials Interfaces 8, 2002147 (2021). [Link]

Bipolar Conduction and Giant Positive Magnetoresistance in Doped Metallic Titanium Oxide Heterostructures.

Ke Huang, Tao Wang, Mengjia Jin, Liang Wu, Junyao Floria Wang, Shengyao Li, Dong‐Chen Qi, Shuying Cheng Yangyang Li, Jingsheng Chen, Xiaozhong He, Changjian Li, Stephen J. Pennycook, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author Featured as front cover of the journal
140x140

WANG XIAO, RENSHAW
王骁

Nanyang Assistant Professor
Nanyang Technological University

Email: renshaw AT ntu.edu.sg.

More about our Team


Email:

renshaw AT ntu.edu.sg

Address:

School of Physical and Mathematical Science & School of Electrical and Electronic Engineering
Nanyang Technological University
21 Nanyang Link, Singapore 637371.