2024

19. ACS nano accepted (2024). [Link to paper]

Electrical control grain dimensionality with multilevel magnetic anisotropy

Shengyao Li*, Sabpreet Bhatti*, Siew Lang Teo, Ming lin, Xinyue Pan, Zherui Yang, Peng Song, Wanghao Tian, Xinyu He, Jianwei Chai, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, Seidikkurippu Nellainayagam Piramanayagam#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://]

48. Nano Letters 24, 4, 1231–1237 (2024). [Link to paper]

Programmable ferroelectricity in Hf0.5Zr0.5O2 enabled by oxygen defect engineering

Minghao Shao*, Houfang Liu*,#, Ri He*, Xiaomei Li*, Liang Wu, Ji Ma, Chen Ye, Xiangchen Hu, Ruiting Zhao, Zhicheng Zhong, Yi Yu, Caihua Wan, Yi Yang, Ce-Wen Nan, Xuedong Bai#, Tian-Ling Ren#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2106.10837]

47. ACS Applied Materials & Interfaces Accepted (2024). [Link to paper]

Giant third-order nonlinear Hall effect in misfit layer compound (SnS)1.17(NbS2)3

Shengyao Li*, Xueyan Wang*,#, Zherui Yang, Lijuan Zhang, Siew Lang Teo, Ming Lin, Ri He, Naizhou Wang, Peng Song, Wanghao Tian, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, Bo Sun, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2401.17808]

46. Advanced Functional Materials 2310438, 1-23 (2024). [Link to paper]

Emerging Opportunities for Ferroelectric Field-electric-transistors: Integration of Two-dimensional Materials

Fang Yang*, Hong Kuan Ng*, Xin Ju, Weifan Cai, Ady Suwardi, Dongzhi Chi, Zhenhua Ni, X. Renshaw Wang#, Junpeng Lu#, Jing Wu# # Corresponding author * Equal contribution

45. ACS nano 18, 5, 4388–4397 (2024). [Link to paper]

Modal Phase-matched Bound States in the Continuum for Enhancing Third Harmonic Generation of Deep Ultraviolet Emission

Abdelraouf, Omar A. M.#, P. Anthur, Aravind, X. Renshaw Wang#, Qijie Wang#, Hong Liu# # Corresponding author

2023

44. Advanced Materials 35, 2302620 (2023). [Link to paper]

Multifunctional magnetic oxide-MoS2 heterostructures on silicon

Allen Jian Yang#,*, Liang Wu*, Yanran Liu, Xinyu Zhang, Kun Han, Ying Huang, Shengyao Li, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, Rui Su, Ce-Wen Nan#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Research article in Advanced Materials "Rising Stars" series Author's version on arXiv [ https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.07783]

43. ACS nano 17, 11, 9748–9762 (2023). [Link to paper]

Two-dimensional layered materials meet perovskite oxides: A combination for high-performance electronic devices.

Allen Jian Yang#, Suxi Wang, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author Author's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2305.15418]

42. Physical Review B 108, 155432 (2023). [Link to paper]

Competition of electronic correlation and reconstruction in La1-XSrXTiO3/SrTiO3 heterostructures

Xueyan Wang#,*, Lin Sun*, Chen Ye, Zhen Huang, Kun Han, Ke Huang, Allen Jian Yang, Shengwei Zeng, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, T. Venkatesan, Ariando Ariando#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2310.04024]

41. Applied Physics Letters 123, 182601 (2023). [Link to paper]

Metal-insulator-superconductor transition in nickelate-based heterostructures driven by toptactic reduction.

Kun Han, Minmin Xie, Yufei Mei, Renju Lin, Liqiang Xu, Pingfan Chen, Penghui Yin, Shengwei Zeng, Binghui Ge, Ariando Ariando, Dongsheng Song#, X. Renshaw Wang#, Wenbin Wu, Zhen Huang# # Corresponding author Author's version on arXiv [http://arxiv.org/]

40. Advanced Photonics Research 2300209, 1-8 (2023). [Open Access Link]

All-optical structural color switching with Fabry–Pérot cavity

Omar A. M. Abdelraouf, Xin Cai Wang, Goh Choon Hwa Ken, Nelson Lim Chee Beng, Ng Siu Kit, Wei De Wang, Xiao Renshaw Wang#, Qi Jie Wang#, Hong Liu# # Corresponding author Open Access [https://doi.org/10.1002/adpr.202300209]

2022

39. Nature Electronics 5, 233-240 (2022). [Open Access Link]

Van der Waals integration of high-κ perovskite oxides and two-dimensional semiconductors.

Allen Jian Yang#, Kun Han, Ke Huang, Chen Ye, Wen Wen, Ruixue Zhu, Rui Zhu, Jun Xu, Ting Yu, Peng Gao, Qihua Xiong, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author Open access [https://doi.org/10.1038/s41928-022-00753-7] News & Views in Nature Electronics [Link]

38. ACS nano 16, 8, 11876–11883 (2022). [selected as Front Cover],[Link to paper],[Link to front cover]

Layer-dependent interlayer antiferromagnetic spin reorientation in air-stable semiconductor CrSBr.

Chen Ye*, Cong Wang*, Qiong Wu*, Sheng Liu, Jiayuan Zhou, Guopeng Wang, Aljoscha Söll, Zdenek Sofer, Ming Yue, Xue Liu#, Mingliang Tian, Qihua Xiong#, Wei Ji#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [ https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.09077]

37. Nano Letters 22, 1366 (2022). [Link]

Nonreciprocal transport in a bilayer of MnBi2Te4 and Pt

Chen Ye*, Xiangnan Xie*, Wenxing Lv*, Ke Huang, Allen Jian Yang, Sicong Jiang, Xue Liu, Dapeng Zhu, Xuepeng Qiu, Mingyu Tong, Tong Zhou, Chuang-Han Hsu, Guoqing Chang, Hsin Lin, Peisen Li, Kesong Yang, Zhenyu Wang#, Tian Jiang, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2202.05398]

36. Applied Physics Reviews 9, 021404 (2022). [Link], [promoted as Editor's Pick]

Nano-engineering the evolution of skyrmion crystal in synthetic antiferromagnets.

Mangyuan Ma*, Ke Huang*, Yong Li, Sihua Li, Qiyuan Feng, Calvin Ching Ian Ang, Tianli Jin, Yalin Lu, Qingyou Lu, Wen Siang Lew#, Fusheng Ma#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2111.14357]

35. Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters 2200378, 1-7 (2022). [Link]

Synaptic modulation of conductivity and magnetism in a CoPt-based electrochemical transistor.

Shengyao Li*, Bojun Miao*, Xueyan Wang, Siew Lang Teo, Ming Lin, Qiang Zhu, S. N. Piramanayagam#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contributionAuthor's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2211.08886]

34. Physical Review B 106, 224513 (2022). [Link]

Phase diagram of superconducting vortex ratchet motion in a superlattice with noncentrosymmetry.

Shengyao Li*, Lijuan Zhang, Ke Huang, Chen Ye, Tingjing Xing, Liu Yang, Zherui Yang, Qiang Zhu, Bo Sun, Xueyan Wang#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contributionAuthor's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2211.10722]

33. ACS nano 16, 9, 13339 (2022). [Link]

Recent advances in tunable metasurfaces: Materials, design and applications.

Abdelraouf, Omar A. M.*, Wang, Z.Y.*, Liu, H.L.., Dong, Z.G., Wang, Q., Ye, M., X. Renshaw Wang#, Wang, Qi Jie#, Liu, Hong# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2201.07559]

32. Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters 2200377, 1-7 (2022). [selected as Front Cover],[Link to paper],[Link to Front Cover]

Room temperature charge-to-spin conversion from q-2DEG at SrTiO3-based interfaces.

Utkarsh Shashank*, Angshuman Deka*, Chen Ye, Surbhi Gupta, Rohit Medwal, Rajdeep Singh Rawat, Hironori Asada, X. Renshaw Wang#, Yasuhiro Fukuma# # Corresponding author * Equal contributionAuthor's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2211.03383]

2021

31. Applied Physics Letters 119, 133102 (2021). [Link]

Reversible modulation of metal-insulator transition in VO2 via chemically-induced oxygen migration

Kun Han*, Hanyu Wang*, Liang Wu#, Yu Cao, Dong-Chen Qi, Changjian Li, Zhen Huang, Xiao Li#, and X. Renshaw WANG# # Corresponding author Author's version on arXiv: [https://arxiv.org/abs/2109.05270]

30. Science 374, 100 (2021). [Link]

Ultrahigh energy storage in superparaelectric relaxor ferroelectrics

Hao Pan, Shun Lan, Shiqi Xu, Qinghua Zhang, Hongbao Yao, Yiqian Liu, Fanqi Meng, Er-Jia Guo, Lin Gu, Di Yi, X. Renshaw WANG, Houbing Huang, Judith L. MacManus-Driscoll, Long-Qing Chen, Kui-Juan Jin, Ce-Wen Nan, Yuan-Hua Lin

29. Energy Storage Materials 42, 836 (2021). [Link]

Enhanced electric resistivity and dielectric energy storage by vacancy defect complex.

Hao Pan*, Nan Feng*, Xing Xu, Weiwei Li, Qinghua Zhang, Shun Lan,a Yi-Qian Liu, Haozhi Sha, Ke Bi, Ben Xu, Jing Ma, Lin Gu, Rong Yu, Yang Shen, X. Renshaw WANG#, Judith L. MacManus-Driscoll, Chong-Lin Chen, Ce-Wen Nan and Yuan-Hua Lin# # Corresponding author

28. Nano Letters 21, 12, 5338–5344 (2021). [Link]

Chemical vapor deposition of superconducting FeTe1-xSex nanosheets.

Hu Dianyi*; Ye, Chen*; Wang, Xiaowei; Zhao, Xiaoxu; Kang, Lixing#; Liu Jiawei; Duan, Ruihuan; Cao, Xun; He, Yanchao; Hu, Junxiong; Li, Shengyao; Zeng, Qingsheng; Deng, Ya; Yin, Peng-Fei; Ariando, Ariando; Huang, Yizhong; Zhang, Hua; X. Renshaw WANG#, Liu, Zheng# # Corresponding author * Equal contribution

27. Advanced Functional Materials 2104627, 1-9 (2021). [Link]

Multistate tuning of third harmonic generation in Fano-resonant hybrid dielectric metasurfaces.

Omar A. M. Abdelraouf, Aravind P. Anthur, Zhaogang Dong, Hailong Liu, Qian Wang, Leonid Krivitsky, X. Renshaw WANG#, Qi Jie Wang,# and Hong Liu#. # Corresponding author Author's version on arXiv: [https://arxiv.org/abs/2105.04233v1]

26. Nature Materials 20, 1113–1120 (2021). [Link]

Metastable 1T'-phase group VIB transition metal dichalcogenide crystals.

Lai, Zhuangchai; He, Qiyuan; Thu Ha Tran; Repaka, D. V. Maheswar; Zhou, Dong-Dong; Sun, Ying; Xi, Shibo; Li, Yongxin; Chaturvedi, Apoorva; Tan, Chaoliang; Chen, Bo; Nam, Gwang-Hyeon; Li, Bing; Ling, Chongyi; Zhai, Wei; Shi, Zhenyu; Hu, Dianyi; Sharma, Vinay; Hu, Zhaoning; Chen, Ye; Zhang, Zhicheng; Yu, Yifu; X. Renshaw WANG; Ramanujan, Raju, V; Ma, Yanming; Hippalgaonkar, Kedar; Zhang, Hua.

25. Nature Catalysis 4, 663–673 (2021). [Link]

Regulating oxygen activity of perovskites to promote NOx oxidation and reduction kinetics.

Hwang, Jonathan; Rao, Reshma R.; Giordano, Livia; Akkiraju, Karthik; X. Renshaw WANG; Crumlin, Ethan J.; Bluhm, Hendrik; Shao-Horn, Yang.

24. Advanced Materials Interfaces 8, 2002147 (2021). [Link], [selected as Front Cover]

Bipolar conduction and giant positive magnetoresistance in doped metallic titanium oxide heterostructures.

Ke Huang, Tao Wang, Mengjia Jin, Liang Wu, Junyao Floria Wang, Shengyao Li, Dong‐Chen Qi, Shuying Cheng Yangyang Li, Jingsheng Chen, Xiaozhong He, Changjian Li, Stephen J. Pennycook, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author Featured as front cover of the journal [Link]

23. ACS Applied Materials & Interfaces 13, 14, 16688–16693 (2021). [Link]

Enhanced metal-insulator transition in freestanding VO2 down to 5 nm thickness.

Kun Han, Liang Wu#, Yu Cao, Hanyu Wang, Chen Ye, Ke Huang, M. Motapothula, Hongna Xing, Xinghua Li, Dong-Chen Qi, Xiao Li, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author

2020

22. Applied Physics Reviews 7, 011401 (2020). [Link], [featured as Editor's Highlight]

Tailoring magnetic order via atomically stacking 3d/5d electrons to achieve high-performance spintronic devices.

Ke Huang*, Liang Wu*, Maoyu Wang, Nyayabanta Swain1, M. Motapothula, Yongzheng Luo, Kun Han, Mingfeng Chen, Chen Ye, Allen Jian Yang, Huan Xu, Dong-chen Qi, Alpha T. N'Diaye11, Christos Panagopoulos, Daniel Primetzhofer, Lei Shen, Pinaki Sengupta, Jing Ma#, Zhenxing Feng, Ce-Wen Nan#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Featured article selected by the editor [AIP Scilight https://doi.org/10.1063/10.0000508] Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/2001.05821

21. Nature Communications 11, 3729 (2020). [Link]

Phase-controllable growth of ultrathin 2D magnetic FeTe crystals

Lixing Kang*, Chen Ye*, Xiaoxu Zhao*, Xieyu Zhou*, Junxiong Hu, Qiao Li, Qingling Ouyang, Jiefu Yang, Dianyi Hu, Jieqiong Chen, Xun Cao, Yong Zhang, Manzhang Xu, Jun Di, Dan Tian, Pin Song, Govindan Kutty, Qingsheng Zeng, Qundong Fu, Ya Deng, Jiadong Zhou, Stephen J. Pennycook, Ariando Ariando, Feng Miao, Guo Hong, Yizhong Huang, Ken-Tye Yong#, Wei Ji#, Xiao Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

20. Journal of the American Chemical Society 142, 6, 2948 (2020). [Link]

Controlled growth of 3R phase tantalum diselenide and its enhanced superconductivity

Ya Deng*, Yuanming Lai*, Xiaoxu Zhao, Chao Zhu, Ke Huang, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Qingsheng Zeng, Ruihuan Duan, Qundong Fu, Lixing Kang, Yang Liu#, Stephen J. Pennycook#, X. Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

2019

19. Science Advances 5, eaaw7286 (2019). [Link]

Erasable and recreatable two-dimensional electron gas at the heterointerface of SrTiO3 and a water-dissolvable overlayer

Kun Han*, Kaige Hu*, Xiao Li, Ke Huang, Zhen Huang, Shengwei Zeng, Dongchen Qi, Chen Ye, Jian Yang, Huan Xu, Ariando Ariando, Jiabao Yi, Weiming Lü#, Shishen Yan, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution

18. Advanced Materials 31, 1901386 (2019). [Link]

Controlling Magnetic Properties of LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures by Stoichiometry and Electronic Reconstruction: Atomic-Scale Evidence.

M. S. Li†, C. H. Tang†, T. Paudel, D. S. Song, W. M. Lü, K. Han, Z. Huang, S. W. Zeng, X. Renshaw Wang#, P. Yang, Ariando, J. S. Chen, T. Venkatesan, E. Tsymbal, C. J. Li#, S. J. Pennycook# # Corresponding author

17. Journal of the American Ceramic Society 102, 1893-1903 (2019). [Link]

Low-temperature sintering of microwave ceramics with high Qf values through LiF addition.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xin Huang, Xiaofeng Liang, Huaiwu Zhang, Yuanxun Li, Ke Huang, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

16. Journal of Alloys and Compounds 772, 40-48 (2019). [Link]

Improved microwave dielectric properties of CaMgSi2O6 ceramics through CuO doping.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xiaofeng Liang, Xin Huang, Yuanxun Li, Huaiwu Zhang, Chen Ye, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

15. Chemistry of Materials 31, 7, 2320 (2019). [Link]

New Family of Plasmonic Photocatalysts without Noble Metals.

Dongyang Wan; Bixing Yan, Jianqiang Chen, Shuyang Wu, Jindui Hong, Dongsheng Song, Xiaoxu Zhao, Xiao Chi, Shengwei Zeng, Zhen Huang, Changjian Li, Kun Han, Wenxiong Zhou, Yu Cao, Andrivo Rusydi, Stephen J Pennycook, Ping Yang, Ariando, Rong Xu, Qinghua Xu, X. Renshaw Wang#, T Venky Venkatesan# # Corresponding author

2018

14. Nature Communications 9, 1897 (2018). [Link], [featured as Editor's Highlight]

Ambipolar ferromagnetism by electrostatic doping of a manganite.

L.M. Zheng, X. Renshaw Wang#, W.M. Lü#, C.J. Li, T.R. Paudel, Z.Q. Liu, Z. Huang, S.W. Zeng, Kun Han, Z.H. Chen, X.P. Qiu, M.S. Li, Shize Yang, B. Yang, Matthew F. Chisholm, L.W. Martin, S.J. Pennycook, E.Y. Tsymbal, J.M.D. Coey & W.W. Cao # Corresponding author Featured as Nature Communications Editors’ Highlights

13. Nature Electronics 1, 172–177 (2018). [Link]

Electrical switching of the topological anomalous Hall effect in a non-collinear antiferromagnet above room temperature.

Z. Q. Liu, H. Chen, J. M. Wang, J. H. Liu, K. Wang, Z. X. Feng, H. Yan, X. R. Wang, C. B. Jiang, J. M. D. Coey and A. H. MacDonald

12. Materials Research Letters 6, 9, 501-507 (2018). [Link]

Ferromagnetism and matrix-dependent charge transfer in strained LaMnO3-LaCoO3 superlattices.

Liang Wu, Mingfeng Chen, Changjian Li, Jun Zhou, Lei Shen, Yujia Wang, Zhicheng Zhong, Ming Feng, Yujun Zhang, Kun Han, T. Venky Venkatesan, Stephen J. Pennycook, Pu Yu, Jing Ma#, X. Renshaw Wang# and Ce-Wen Nan # Corresponding author

11. Science Bulletin 63, 15, 945 (2018). [Link]

The role of strain and polar discontinuity in magnetism in LaMnO3/SrTiO3/LaAlO3(001) heterostructures.

Liang Wu, Changjian Li, Jing Ma, Cewen Nan, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author

10. Nature Photonics 12, 528-533 (2018). [Link]

Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites.

Guankui Long , Chongyun Jiang, Randy Sabatini, Zhenyu Yang , Mingyang Wei, Li Na Quan , Qiuming Liang, Abdullah Rasmita, Mikhail Askerka1, Grant Walters, Xiwen Gong , Jun Xing , Xinglin Wen, Rafael Quintero-Bermudez, Haifeng Yuan, Guichuan Xing, X. Renshaw Wang, Datong Song, Oleksandr Voznyy , Mingtao Zhang, Sjoerd Hoogland, Weibo Gao, Qihua Xiong and Edward H. Sargent

9. Topics in Catalysis 61, 20, 2161-2174 (2018). [Link]

Speciation and Electronic Structure of La1−xSrxCoO3−δ During Oxygen Electrolysis.

Kelsey A. Stoerzinger#, X. Renshaw Wang#, Jonathan Hwang, Reshma R. Rao, Wesley T. Hong, C. M. Rouleau, Dongwook Lee, Yi Yu, Ethan J. Crumlin, Yang Shao-Horn # Equal contribution

2017

8. ACS Applied Materials & Interfaces 9 (51), pp 44931–44937 (2017). [Link]

Interface-induced enhancement of ferromagnetism in insulating LaMnO3 ultrathin films.

Liang Wu;Changjian Li; Mingfeng Chen;Yujun Zhang;Kun Han;Shengwei Zeng;Xin Liu;Ji Ma;Chen Liu;Jiahui Chen;Jinxing Zhang; Ariando;T. Venkatesan;Stephen Pennycook;J.M.D. Coey;Lei Shen; Jing Ma#; X. Renshaw WANG#; Ce-wen Nan#. # Corresponding author

7. Review of Scientific Instruments 88,123706 (2017). [Link],[arXiv]

Analysing Magnetism Using Scanning SQUID Microscopy.

Pim Reith, Xiao Renshaw Wang#, and Hans Hilgenkamp. # corresponding author

Before joining NTU

6. Science 349, 716-719 (2015). [Link]

Imaging and control of ferromagnetism in LaMnO3/SrTiO3 heterostructures

X. Renshaw Wang#,*, C. J. Li*, W. Lü, T. R. Paudel, D. P. Leusink, M. Hoek, N. Poccia, A. Vailionis, T. Venkatesan#, J. Coey, E. Tsymbal, Ariando, H. Hilgenkamp # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/1409.0520

5. Nature Communications 2, 188 (2011). [Link]

Electronic phase separation at the LaAlO3/SrTiO3 interface

Ariando#,*, X. Renshaw Wang*, G. Baskaran, Z. Q. Liu, J. Huijben, J. B. Yi, A. Annadi, A. Roy Barman, A. Rusydi, S. Dhar, Y. P. Feng, J. Ding, H. Hilgenkamp and T. Venkatesan * equally contributed with my PhD supervisor # Corresponding author ESI Highly Cited Paper.

4. Scientific Reports 5, 18282 (2015).[Link]

Parallel charge sheets of electron liquid and gas in La0.5Sr0.5TiO3 heterostructure.

X. Renshaw Wang# et al. (# corresponding author)

3. Phys.Rev. B. 84, 075312 (2011). [Link]

Magnetoresistance of 2D and 3D Electron Gas in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures: Influence of Magnetic Ordering, Interface Scattering and Dimensionality.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.5290

2. Science Vol. 349 no. 6253 pp. 1202-1205 (2015). [Link]

Critical behavior at a dynamic vortex insulator-to-metal transition.

N. Poccia, T. I. Baturina, F. Coneri, C. G. Molenaar, X. Renshaw Wang, Ginestra Bianconi, Alexander Brinkman, Hans Hilgenkamp, Alexander A. Golubov, Valerii M. Vinokur.

1. Appl. Phys. Lett. 98, 081916 (2011). [selected for the March 2011 issue of Virtual Journal of Ultrafast Science - Virt. J. Ultrafast Sci.,Vol. 10, Issue 3/Condensed Matter Physics]

Static and Ultrafast Dynamics of Defects of SrTiO3 in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1411.0551

108. ACS nano accepted (2024). [Link to paper]

Electrical control grain dimensionality with multilevel magnetic anisotropy

Shengyao Li*, Sabpreet Bhatti*, Siew Lang Teo, Ming lin, Xinyue Pan, Zherui Yang, Peng Song, Wanghao Tian, Xinyu He, Jianwei Chai, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, Seidikkurippu Nellainayagam Piramanayagam#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://]

107. Nano Letters 24, 4, 1231–1237 (2024). [Link to paper]

Programmable ferroelectricity in Hf0.5Zr0.5O2 enabled by oxygen defect engineering

Minghao Shao*, Houfang Liu*,#, Ri He*, Xiaomei Li*, Liang Wu, Ji Ma, Chen Ye, Xiangchen Hu, Ruiting Zhao, Zhicheng Zhong, Yi Yu, Caihua Wan, Yi Yang, Ce-Wen Nan, Xuedong Bai#, Tian-Ling Ren#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2106.10837]

106. ACS Applied Materials & Interfaces Accepted (2024). [Link to paper]

Giant third-order nonlinear Hall effect in misfit layer compound (SnS)1.17(NbS2)3

Shengyao Li*, Xueyan Wang*,#, Zherui Yang, Lijuan Zhang, Siew Lang Teo, Ming Lin, Ri He, Naizhou Wang, Peng Song, Wanghao Tian, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, Bo Sun, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2401.17808]

105. ACS nano 18, 5, 4388–4397 (2024). [Link to paper]

Modal Phase-matched Bound States in the Continuum for Enhancing Third Harmonic Generation of Deep Ultraviolet Emission

Abdelraouf, Omar A. M.#, P. Anthur, Aravind, X. Renshaw Wang#, Qijie Wang#, Hong Liu# # Corresponding author

104. Advanced Functional Materials 2310438, 1-23 (2024). [Link to paper]

Emerging Opportunities for Ferroelectric Field-electric-transistors: Integration of Two-dimensional Materials

Fang Yang*, Hong Kuan Ng*, Xin Ju, Weifan Cai, Ady Suwardi, Dongzhi Chi, Zhenhua Ni, X. Renshaw Wang#, Junpeng Lu#, Jing Wu# # Corresponding author * Equal contribution

103. ACS Catalysis, accepted (2024). [Link to paper]

Regulating oxygen activity of perovskites to promote activity and selectivity for methanol oxidation to formaldehyde

Karthik Akkiraju, Reshma Rao, Jonathan Hwang, Livia Giordano, Xiao Renshaw Wang, Ethan Crumlin, David S. Weinberger, Yang Shao-Horn

102. Nature Communications 15, 1747 (2024). [Link to paper]

Energy transfer driven brightening of MoS2 neutral exciton by ultrafast polariton relaxation in microcavity MoS2/hBN/WS2 heterostructures

Zehua Hu, Kevin Dini, Antonio Fieramosca, Krisnanda Tanjung, Jiaxin Zhao, Rui Su, Junyong Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Goki Eda, Xiao Renshaw Wang, Timothy C. H. Liew, Qihua Xiong

101. Advanced Materials 35, 2302620 (2023). [Link to paper]

Multifunctional magnetic oxide-MoS2 heterostructures on silicon

Allen Jian Yang#,*, Liang Wu*, Yanran Liu, Xinyu Zhang, Kun Han, Ying Huang, Shengyao Li, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, Rui Su, Ce-Wen Nan#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Research article in Advanced Materials "Rising Stars" series Author's version on arXiv [ https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.07783]

100. ACS nano 17, 11, 9748–9762 (2023). [Link to paper]

Two-dimensional layered materials meet perovskite oxides: A combination for high-performance electronic devices.

Allen Jian Yang#, Suxi Wang, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author Author's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2305.15418]

99. Physical Review B 108, 155432 (2023). [Link to paper]

Competition of electronic correlation and reconstruction in La1-XSrXTiO3/SrTiO3 heterostructures

Xueyan Wang#,*, Lin Sun*, Chen Ye, Zhen Huang, Kun Han, Ke Huang, Allen Jian Yang, Shengwei Zeng, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, T. Venkatesan, Ariando Ariando#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2310.04024]

98. Applied Physics Letters 123, 182601 (2023). [Link to paper]

Metal-insulator-superconductor transition in nickelate-based heterostructures driven by toptactic reduction.

Kun Han, Minmin Xie, Yufei Mei, Renju Lin, Liqiang Xu, Pingfan Chen, Penghui Yin, Shengwei Zeng, Binghui Ge, Ariando Ariando, Dongsheng Song#, X. Renshaw Wang#, Wenbin Wu, Zhen Huang# # Corresponding author Author's version on arXiv [http://arxiv.org/]

97. Advanced Photonics Research 2300209, 1-8 (2023). [Open Access Link]

All-optical structural color switching with Fabry–Pérot cavity

Omar A. M. Abdelraouf, Xin Cai Wang, Goh Choon Hwa Ken, Nelson Lim Chee Beng, Ng Siu Kit, Wei De Wang, Xiao Renshaw Wang#, Qi Jie Wang#, Hong Liu# # Corresponding author Open Access [https://doi.org/10.1002/adpr.202300209]

96. Advanced Electronic Materials 2300352, 1-7 (2023). [Open Access Link]

Anomalous elastic evolution induced by copper hopping in van der Waals ferroelectric CuInP2S6

Minghao Shao, Yuzhe Yang, Ri He, Ruiting Zhao1, X. Renshaw Wang, Zhicheng Zhong, Houfang Liu, Yi Yang, Tian-Ling Ren Open Access [https://doi.org/10.1002/aelm.202300352]

95. Nature Electronics 5, 233-240 (2022). [Open Access Link]

Van der Waals integration of high-κ perovskite oxides and two-dimensional semiconductors.

Allen Jian Yang#, Kun Han, Ke Huang, Chen Ye, Wen Wen, Ruixue Zhu, Rui Zhu, Jun Xu, Ting Yu, Peng Gao, Qihua Xiong, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author Open access [https://doi.org/10.1038/s41928-022-00753-7] News & Views in Nature Electronics [Link]

94. ACS nano 16, 8, 11876–11883 (2022). [selected as Front Cover],[Link to paper],[Link to front cover]

Layer-dependent interlayer antiferromagnetic spin reorientation in air-stable semiconductor CrSBr.

Chen Ye*, Cong Wang*, Qiong Wu*, Sheng Liu, Jiayuan Zhou, Guopeng Wang, Aljoscha Söll, Zdenek Sofer, Ming Yue, Xue Liu#, Mingliang Tian, Qihua Xiong#, Wei Ji#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [ https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.09077]

93. Applied Physics Reviews 9, 021404 (2022). [Link], [promoted as Editor's Pick]

Nano-engineering the evolution of skyrmion crystal in synthetic antiferromagnets.

Mangyuan Ma*, Ke Huang*, Yong Li, Sihua Li, Qiyuan Feng, Calvin Ching Ian Ang, Tianli Jin, Yalin Lu, Qingyou Lu, Wen Siang Lew#, Fusheng Ma#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2111.14357]

92. Nano Letters 22, 1366 (2022). [Link]

Nonreciprocal transport in a bilayer of MnBi2Te4 and Pt

Chen Ye*, Xiangnan Xie*, Wenxing Lv*, Ke Huang, Allen Jian Yang, Sicong Jiang, Xue Liu, Dapeng Zhu, Xuepeng Qiu, Mingyu Tong, Tong Zhou, Chuang-Han Hsu, Guoqing Chang, Hsin Lin, Peisen Li, Kesong Yang, Zhenyu Wang#, Tian Jiang, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2202.05398]

91. Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters 2200378, 1-7 (2022). [Link]

Synaptic modulation of conductivity and magnetism in a CoPt-based electrochemical transistor.

Shengyao Li*, Bojun Miao*, Xueyan Wang, Siew Lang Teo, Ming Lin, Qiang Zhu, S. N. Piramanayagam#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contributionAuthor's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2211.08886]

90. Physical Review B 106, 224513 (2022). [Link]

Phase diagram of superconducting vortex ratchet motion in a superlattice with noncentrosymmetry.

Shengyao Li*, Lijuan Zhang, Ke Huang, Chen Ye, Tingjing Xing, Liu Yang, Zherui Yang, Qiang Zhu, Bo Sun, Xueyan Wang#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contributionAuthor's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2211.10722]

89. ACS nano 16, 9, 13339 (2022). [Link]

Recent advances in tunable metasurfaces: Materials, design and applications.

Abdelraouf, Omar A. M.*, Wang, Z.Y.*, Liu, H.L.., Dong, Z.G., Wang, Q., Ye, M., X. Renshaw Wang#, Wang, Qi Jie#, Liu, Hong# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2201.07559]

88. Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters 2200377, 1-7 (2022). [selected as Front Cover],[Link to paper],[Link to Front Cover]

Room temperature charge-to-spin conversion from q-2DEG at SrTiO3-based interfaces.

Utkarsh Shashank*, Angshuman Deka*, Chen Ye, Surbhi Gupta, Rohit Medwal, Rajdeep Singh Rawat, Hironori Asada, X. Renshaw Wang#, Yasuhiro Fukuma# # Corresponding author * Equal contributionAuthor's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2211.03383]

87. ACS Applied Materials & Interfaces, 14,9,11864 (2022). [Link]

Emulation of synaptic plasticity on cobalt-based synaptic transistor for neuromorphic computing

P. Monalisha, Anil P.S. Kumar, X. Renshaw Wang, S.N. Piramanayagam Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/2109.09613

86. Advanced Materials Interfaces 8, 2002147 (2021). [Link], [selected as Front Cover]

Bipolar conduction and giant positive magnetoresistance in doped metallic titanium oxide heterostructures.

Ke Huang, Tao Wang, Mengjia Jin, Liang Wu, Junyao Floria Wang, Shengyao Li, Dong‐Chen Qi, Shuying Cheng Yangyang Li, Jingsheng Chen, Xiaozhong He, Changjian Li, Stephen J. Pennycook, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author Featured as front cover of the journal [Link]

85. ACS Applied Materials & Interfaces 13, 14, 16688–16693 (2021). [Link]

Enhanced metal-insulator transition in freestanding VO2 down to 5 nm thickness.

Kun Han, Liang Wu#, Yu Cao, Hanyu Wang, Chen Ye, Ke Huang, M. Motapothula, Hongna Xing, Xinghua Li, Dong-Chen Qi, Xiao Li, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author

84. Energy Storage Materials 42, 836 (2021). [Link]

Enhanced electric resistivity and dielectric energy storage by vacancy defect complex.

Hao Pan*, Nan Feng*, Xing Xu, Weiwei Li, Qinghua Zhang, Shun Lan,a Yi-Qian Liu, Haozhi Sha, Ke Bi, Ben Xu, Jing Ma, Lin Gu, Rong Yu, Yang Shen, X. Renshaw WANG#, Judith L. MacManus-Driscoll, Chong-Lin Chen, Ce-Wen Nan and Yuan-Hua Lin# # Corresponding author

83. Applied Physics Letters 119, 133102 (2021). [Link]

Reversible modulation of metal-insulator transition in VO2 via chemically-induced oxygen migration

Kun Han*, Hanyu Wang*, Liang Wu#, Yu Cao, Dong-Chen Qi, Changjian Li, Zhen Huang, Xiao Li#, and X. Renshaw WANG# # Corresponding author Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/2109.05270

82. Science 374, 100 (2021). [Link]

Ultrahigh energy storage in superparaelectric relaxor ferroelectrics

Hao Pan, Shun Lan, Shiqi Xu, Qinghua Zhang, Hongbao Yao, Yiqian Liu, Fanqi Meng, Er-Jia Guo, Lin Gu, Di Yi, X. Renshaw WANG, Houbing Huang, Judith L. MacManus-Driscoll, Long-Qing Chen, Kui-Juan Jin, Ce-Wen Nan, Yuan-Hua Lin

81. Nano Letters 21, 12, 5338–5344 (2021). [Link]

Chemical Vapor Deposition of Superconducting FeTe1-xSex Nanosheets.

Hu Dianyi*; Ye, Chen*; Wang, Xiaowei; Zhao, Xiaoxu; Kang, Lixing#; Liu Jiawei; Duan, Ruihuan; Cao, Xun; He, Yanchao; Hu, Junxiong; Li, Shengyao; Zeng, Qingsheng; Deng, Ya; Yin, Peng-Fei; Ariando, Ariando; Huang, Yizhong; Zhang, Hua; X. Renshaw WANG# Liu, Zheng# # Corresponding author

80. Advanced Functional Materials 2104627, 1-9 (2021). [Link]

Multistate Tuning of Third Harmonic Generation in Fano-Resonant Hybrid Dielectric Metasurfaces.

Omar A. M. Abdelraouf, Aravind P. Anthur, Zhaogang Dong, Hailong Liu, Qian Wang, Leonid Krivitsky, X. Renshaw WANG#, Qi Jie Wang,# and Hong Liu#. # Corresponding author Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/2105.04233v1

79. Nature Materials 20, 1113–1120 (2021). [Link]

Metastable 1T'-phase group VIB transition metal dichalcogenide crystals.

Lai, Zhuangchai; He, Qiyuan; Thu Ha Tran; Repaka, D. V. Maheswar; Zhou, Dong-Dong; Sun, Ying; Xi, Shibo; Li, Yongxin; Chaturvedi, Apoorva; Tan, Chaoliang; Chen, Bo; Nam, Gwang-Hyeon; Li, Bing; Ling, Chongyi; Zhai, Wei; Shi, Zhenyu; Hu, Dianyi; Sharma, Vinay; Hu, Zhaoning; Chen, Ye; Zhang, Zhicheng; Yu, Yifu; X. Renshaw WANG; Ramanujan, Raju, V; Ma, Yanming; Hippalgaonkar, Kedar; Zhang, Hua.

78. Nature Catalysis 4, 663–673 (2021). [Link]

Regulating oxygen activity of perovskites to promote NOx oxidation and reduction kinetics.

Hwang, Jonathan; Rao, Reshma R.; Giordano, Livia; Akkiraju, Karthik; X. Renshaw WANG; Crumlin, Ethan J.; Bluhm, Hendrik; Shao-Horn, Yang.

2020

77. Applied Physics Reviews 7, 011401 (2020). [Link], [featured as Editor's Highlight]

Tailoring magnetic order via atomically stacking 3d/5d electrons to achieve high-performance spintronic devices.

Ke Huang*, Liang Wu*, Maoyu Wang, Nyayabanta Swain1, M. Motapothula, Yongzheng Luo, Kun Han, Mingfeng Chen, Chen Ye, Allen Jian Yang, Huan Xu, Dong-chen Qi, Alpha T. N'Diaye, Christos Panagopoulos, Daniel Primetzhofer, Lei Shen, Pinaki Sengupta, Jing Ma#, Zhenxing Feng, Ce-Wen Nan#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Featured article selected by the editor [AIP Scilight, Link] Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2001.05821]

76. Nature Communications 11, 3729 (2020). [Link]

Phase-controllable growth of ultrathin 2D magnetic FeTe crystals

Lixing Kang*, Chen Ye*, Xiaoxu Zhao*, Xieyu Zhou*, Junxiong Hu, Qiao Li, Qingling Ouyang, Jiefu Yang, Dianyi Hu, Jieqiong Chen, Xun Cao, Yong Zhang, Manzhang Xu, Jun Di, Dan Tian, Pin Song, Govindan Kutty, Qingsheng Zeng, Qundong Fu, Ya Deng, Jiadong Zhou, Stephen J. Pennycook, Ariando Ariando, Feng Miao, Guo Hong, Yizhong Huang, Ken-Tye Yong#, Wei Ji#, Xiao Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

75. Journal of the American Chemical Society 142, 6, 2948 (2020). [Link]

Controlled growth of 3R phase tantalum diselenide and its enhanced superconductivity

Ya Deng*, Yuanming Lai*, Xiaoxu Zhao, Chao Zhu, Ke Huang, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Qingsheng Zeng, Ruihuan Duan, Qundong Fu, Lixing Kang, Yang Liu#, Stephen J. Pennycook#, X. Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

74. Advanced Science 7, 2001266 (2020). [Link]

Flexible quasi‐van der Waals ferroelectric hafnium‐based oxide for integrated high‐performance nonvolatile memory

Houfang Liu, Tianqi Lu, Yuxing Li, Zhenyi Ju, Ruiting Zhao, Jingzhou Li, Minghao Shao, Hainan Zhang, Renrong Liang, Xiao Renshaw Wang, Rui Guo, Jingsheng Chen, Yi Yang, Tian‐Ling Ren

73. ACS Appl. Mater. Interfaces, 12, 38, 42449–42471 (2020). [Link]

Nonvolatile multi-States memories for high-density data storage

Qiang Cao, Weiming Lü, Xiao Renshaw Wang, Xinwei Guan, Lan Wang, Shishen Yan, Tom Wu, and Xiaolin Wang

72. Physics Review Research 2, 033496 (2020). [Link]

Interfacial-hybridization-modified Ir ferromagnetism and electronic structure in LaMnO3/SrIrO3 superlattices.

Yujun Zhang, Yong Zheng Luo, Liang Wu, Motohiro Suzuki, Yasuyuki Hirata, Kohei Yamagami, Kou Takubo, Keisuke Ikeda, Kohei Yamamoto, Akira Yasui, Naomi Kawamura, Chun Lin, Keisuke Koshiishi, Xin Liu, Jinxing Zhang, Yasushi Hotta, X. Renshaw Wang, Atsushi Fujimori, Yuanhua Lin, Cewen Nan, Lei Shen, and Hiroki Wadati

71. Advanced Functional Materials 30, 1907140 (2020). [Link]

An Artificial Skyrmion Platform with Robust Tunability in Synthetic Antiferromagnetic Multilayers

Yong Li, Qiyuan Feng, Sihua Li, Ke Huang, Mangyuan Ma, Weiliang Gan, Haibiao Zhou, Xiangjun Jin, X. Renshaw Wang, Yalin Lu, Wen Siang Lew, Qingyou Lu, Fusheng Ma

2019

70. Science Advances 5, eaaw7286 (2019). [Link]

Erasable and recreatable two-dimensional electron gas at the heterointerface of SrTiO3 and a water-dissolvable overlayer

Kun Han*, Kaige Hu*, Xiao Li, Ke Huang, Zhen Huang, Shengwei Zeng, Dongchen Qi, Chen Ye, Jian Yang, Huan Xu, Ariando Ariando, Jiabao Yi, Weiming Lü#, Shishen Yan, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution

69. Advanced Materials 31, 1901386 (2019). [Link]

Controlling Magnetic Properties of LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures by Stoichiometry and Electronic Reconstruction: Atomic-Scale Evidence.

M. S. Li†, C. H. Tang†, T. Paudel, D. S. Song, W. M. Lü, K. Han, Z. Huang, S. W. Zeng, X. Renshaw Wang#, P. Yang, Ariando, J. S. Chen, T. Venkatesan, E. Tsymbal, C. J. Li#, S. J. Pennycook# # Corresponding author

68. Journal of Alloys and Compounds 772, 40-48 (2019). [Link]

Improved microwave dielectric properties of CaMgSi2O6 ceramics through CuO doping.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xiaofeng Liang, Xin Huang, Yuanxun Li, Huaiwu Zhang, Chen Ye, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

67. Journal of the American Ceramic Society 102, 1893-1903 (2019). [Link]

Low-temperature sintering of microwave ceramics with high Qf values through LiF addition.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xin Huang, Xiaofeng Liang, Huaiwu Zhang, Yuanxun Li, Ke Huang, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

66. Chemistry of Materials 31,7,2320 (2019). [Link]

New Family of Plasmonic Photocatalysts without Noble Metals.

Dongyang Wan; Bixing Yan, Jianqiang Chen, Shuyang Wu, Jindui Hong, Dongsheng Song, Xiaoxu Zhao, Xiao Chi, Shengwei Zeng, Zhen Huang, Changjian Li, Kun Han, Wenxiong Zhou, Yu Cao, Andrivo Rusydi, Stephen J Pennycook, Ping Yang, Ariando, Rong Xu, Qinghua Xu, X. Renshaw Wang#, T Venky Venkatesan# # Corresponding author

65. Physical Review X 9, 011027 (2019). [Link]

Ferromagnetism and conductivity in atomically thin SrRuO3.

H. Boschker, T. Harada, T. Asaba, R. Ashoori, A.V. Boris, H. Hilgenkamp, C.R. Hughes, M.E. Holtz, L. Li, D.A. Muller, H. Nair, P. Reith, X. Renshaw Wang, D.G. Schlom, A. Soukiassian, J. Mannhart

64. Nature Communications 10, 3149 (2019). [Link]

Electronic-reconstruction-enhanced hydrogen evolution catalysis in oxide polymorphs

Yangyang Li, Zhi Gen Yu, Ling Wang, Yakui Weng, Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Kun Han, Haijun Wu, Xiaojiang Yu, Lai Mun Wong, Dongyang Wan, Xiao Renshaw Wang, Jianwei Chai, Yong-Wei Zhang, Shijie Wang, John Wang, Andrew T. S. Wee, Mark B. H. Breese, Stephen J. Pennycook, Thirumalai Venkatesan, Shuai Dong, Jun Min Xue, Jingsheng Chen

63. Materials today 31, 100-118 (2019). [Link]

Tuning Perovskite Oxides by Strain: Electronic Structure, Properties, and Functions in (Electro)catalysis and Ferroelectricity.

Jonathan Hwang, Zhenxing Feng, Nenian Charles, Xiao Renshaw Wang, Dongkyu Lee, Kelsey A. Stoerzinger, Sokseiha Muy, Reshma R. Rao, Dongwook Lee, Ryan Jacobs, Dane Morgan, and Yang Shao-Horn

2018

62. Nature Communications 9, 1897 (2018). [Link], [featured as Editor's Highlight]

Ambipolar ferromagnetism by electrostatic doping of a manganite.

L.M. Zheng, X. Renshaw Wang#, W.M. Lü#, C.J. Li, T.R. Paudel, Z.Q. Liu, Z. Huang, S.W. Zeng, Kun Han, Z.H. Chen, X.P. Qiu, M.S. Li, Shize Yang, B. Yang, Matthew F. Chisholm, L.W. Martin, S.J. Pennycook, E.Y. Tsymbal, J.M.D. Coey, and W.W. Cao # Corresponding author Selected as Nature Communications Editors’ Highlights

61. Nature Electronics 1, 172–177 (2018). [Link]

Electrical switching of the topological anomalous Hall effect in a non-collinear antiferromagnet above room temperature.

Z. Q. Liu, H. Chen, J. M. Wang, J. H. Liu, K. Wang, Z. X. Feng, H. Yan, X. R. Wang, C. B. Jiang, J. M. D. Coey, and A. H. MacDonald

60. Materials Research Letters 6, 9, 501-507 (2018). [Link]

Ferromagnetism and matrix-dependent charge transfer in strained LaMnO3-LaCoO3 superlattices.

Liang Wu, Mingfeng Chen, Changjian Li, Jun Zhou, Lei Shen, Yujia Wang, Zhicheng Zhong, Ming Feng, Yujun Zhang, Kun Han, T. Venky Venkatesan, Stephen J. Pennycook, Pu Yu, Jing Ma#, X. Renshaw Wang# and Ce-Wen Nan # Corresponding author

59. Science Bulletin 63, 15, 945 (2018). [Link]

The role of strain and polar discontinuity in magnetism in LaMnO3/SrTiO3/LaAlO3(001) heterostructures.

Liang Wu, Changjian Li, Jing Ma, Cewen Nan, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author

58. Advanced Materials 108439, 1-22 (2018).

Interface-Engineering and Emergent Phenomena in Oxide Heterostructures.

Zhen Huang, Ariando#, Xiao Renshaw Wang, Andrivo Rusydi, Jingsheng Cheng, Hyunsoo Yang, Thirumalai Venkatesan#

57. International Journal of Heat and Mass Transfer 126, 432-447 (2018).

Microstructure-based fractal models for heat and mass transport properties of cement paste.

P. Yu, Y.H. Duan, E. Chen, S.W. Tang#, X. Renshaw Wang

56. Nature Photonics 12, 528-533 (2018). [Link]

Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites.

Guankui Long , Chongyun Jiang, Randy Sabatini, Zhenyu Yang , Mingyang Wei, Li Na Quan , Qiuming Liang, Abdullah Rasmita, Mikhail Askerka1, Grant Walters, Xiwen Gong , Jun Xing , Xinglin Wen, Rafael Quintero-Bermudez, Haifeng Yuan, Guichuan Xing, X. Renshaw Wang, Datong Song, Oleksandr Voznyy , Mingtao Zhang, Sjoerd Hoogland, Weibo Gao, Qihua Xiong and Edward H. Sargent

55. The Journal of Physical Chemistry 122, 20391-20401 (2018).

CO2 reactivity on cobalt-based perovskites.

J. Hwang, R. R. Rao, Y. Katayama, D. Lee, X. Renshaw Wang, Ethan Crumlin, T. Venky Venkatesan, Ho Nyung Lee, Yang Shao-horn

54. Topics in Catalysis 61, 20, 2161-2174 (2018). [Link]

Speciation and Electronic Structure of La1-xSrxCoO3−δ During Oxygen Electrolysis.

Kelsey A. Stoerzinger, X. Renshaw Wang#, Jonathan Hwang, Reshma R. Rao, Wesley T. Hong, C. M. Rouleau, Dongwook Lee, Yi Yu, Ethan J. Crumlin, Yang Shao-Horn # Equal contribution

2017

53. ACS Applied Materials & Interfaces 10(11) 9774-9781 (2017).

A direct observation of room-temperature stable magnetism in LaAlO3/SrTiO3 heterostructures.

Ming Yang, Ariando, JUN ZHOU, Teguh Citra Asmara, Peter Krueger, Xiao Jiang Yu, Xiao Wang, Cecilia Sanchez-Hanke, Yuan Ping Feng, T. Venkatesan, and Andrivo Rusydi

52. Nanotechnology 29, 024002 (2017).

Metamaterials based on the phase transition of VO2.

Hongwei Liu, Junpeng Lyu, X. Renshaw WANG

51. ACS Applied Materials & Interfaces 9 (51), pp 44931–44937 (2017). [Link]

Interface-induced enhancement of ferromagnetism in insulating LaMnO3 ultrathin films.

Liang Wu;Changjian Li; Mingfeng Chen;Yujun Zhang;Kun Han;Shengwei Zeng;Xin Liu;Ji Ma;Chen Liu;Jiahui Chen;Jinxing Zhang; Ariando;T. Venkatesan;Stephen Pennycook;J.M.D. Coey;Lei Shen; Jing Ma#; X. Renshaw WANG#; Ce-wen Nan#. # Corresponding author

50. Review of Scientific Instruments 88,123706 (2017). [Link],[arXiv]

Analysing magnetism using scanning SQUID microscopy.

Pim Reith, Xiao Renshaw Wang#, and Hans Hilgenkamp. # corresponding author

49. Chemistry of Materials 29(23) 9990 (2017).

Decreasing the Hydroxylation Affinity of La1-xSrxMnO3 Perovskites To Promote Oxygen Reduction Electrocatalysis.

Kelsey A. Stoerzinger, Wesley T. Hong, Xiao Renshaw Wang, Reshma R. Rao, Srinivas Bengaluru Subramanyam, Changjian Li, Ariando, T. Venkatesan, Qiang Liu, Ethan J. Crumlin, Kripa K. Varanasi, and Yang Shao-Horn

48. Scientific Reports 7, 13304 (2017).

Diffusion and distribution of deuterium in scandium deuteride thin films under irradiation of deuterium ion beam.

Tao Wang, Jidong Long, Shiwei Wang, Zhen Yang, Jie Li, Gang Huang, Linwen Zhang, Allen Jian Yang, Xiao Renshaw Wang.

47. Physical Review Letters 119, 156801 (2017). [Link]

Electron Accumulation and Emergent Magnetism in LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures.

Zuhuang Chen, Zhanghui Chen, Z. Q. Liu, M. E. Holtz, C. J. Li, X. Renshaw Wang, W. M. Lv, M. Motapothula, L. S. Fan, J. A. Turcaud, L. R. Dedon, C. Frederick, R. J. Xu, R. Gao, A. T. NDiaye, E. Arenholz, J. A. Mundy, T. Venkatesan, D. A. Muller, L.-W. Wang, J. Liu, L. W. Martin

46. Physical Review Materials (R) 1, 011601(R) (2017).

Electrical properties and subband occupancy at the (La,Sr)(Al,Ta)O3/SrTiO3 interface.

K. Han, Z. Huang, S. W. Zeng, M. Yang, C. J. Li, W. X. Zhou, X. Renshaw Wang, T. Venkatesan, J. M. D. Coey, M. Goiran, W. Escoffier, and Ariando.

45. Chem 2, 668–675 (2017). [Link]

The Role of Ru Redox in pH-Dependent Oxygen Evolution on Rutile Ruthenium Dioxide Surfaces.

Kelsey A. Stoerzinger, Reshma R. Rao, Xiao Renshaw Wang, Wesley T. Hong, Christopher M. Rouleau, and Yang Shao-Horn.

44. Nano Energy 36, 68-75 (2017).

Effect of oxygen adsorbability on the control of Li2O2 growth in Li-O2 batteries: Implications for cathode catalyst design.

Zhiyang Lyu, Lijun Yang, Yanping Luan, Xiao Renshaw Wang, Liangjun Wang, Zehua Hu, Junpeng Lu, Shuning Xiao, Feng Zhang, Xizhang Wang, Fengwei Huo, Wei Huang, Zheng Hu, Wei Chen.

43. Advanced Materials 29,1606165, 1-8 (2017). [Link]

Multi-nonvolatile state resistive switching arising from ferroelectricity and oxygen vacancy migration.

Weiming Lv, Changjian Li, L.M. Zheng, Juanxiu Xiao, Weinan Lin, Q. Li, X. Renshaw Wang, Z. Huang, S. W. Zeng, Kun Han, Wenxiong Zhou, Kaiyang Zeng, Jingsheng Chen, Ariando, Wenwu Cao, T. Venkatesan.

42. ACS Energy Letters 2, 876-881 (2017).

Orientation-Dependent Oxygen Evolution on RuO2 without Lattice Exchange.

Kelsey A. Stoerzinger, Oscar Diaz-Morales, Manuel Kolb, Reshma R. Rao, Rasmus Frydendal, Liang Qiao, Xiao Renshaw Wang, Niels Bendtsen Halck, Jan Rossmeisl, Heine Anton Hansen, Tejs Vegge, Ifan E. L. Stephens, Marc T.M. Koper, and Yang Shao-Horn.

2016

41. Nature Communications 7, 11015 (2016).

Long-range magnetic coupling across a polar insulating layer.

W. M. Lu, S. Saha, X. Renshaw Wang et al.

40. Phys. Rev. Lett. 116, 257601 (2016).

Local electrical imaging of tetragonal domains and field-induced ferroelectric twin-walls in conducting SrTiO3.

H.J.H. Ma, S. Scharinger, S.W. Zeng, M. Lange, A. Stohr, X. Renshaw Wang et al.

39. Superconductor Science and Technology 29, 035001 (2016).

Ramp-edge junctions between superconducting Nd1.85Ce0.15CuO4 and La1.85Sr0.15CuO4.

M. Hoek, F. Coneri, X. Renshaw Wang, H. Hilgenkamp.

38. The Journal of Physical Chemistry Letters 7, 244-249 (2016).

Kinetics of oxygen surface exchange on epitaxial Ruddlesden-Popper phases and correlations to first-principles descriptors.

Y-L. Lee, D. Lee, X. Renshaw Wang, H. N. Lee, D. Morgan, Y. Shao-Horn.

37. MRS Communications Vol. 6 No. 3, 204-209 (2016).

Enhancement of oxygen surface exchange on epitaxial La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-delta thin films using advanced heterostructured oxide interface engineering.

Dongkyu Lee, Yueh-Lin Lee; Xiao Renshaw Wang et al.

36. IEEE Transactions on Applied Superconductivity Vol. 26 No. 3, 8000905 (2016).

Direct Measurements of Field-Dependent Ordering in a Low-Field Vortex Glass State.

Wells, Frederick S.; Pan, Alexy V.; Xiao Renshaw Wang; Golovchanskiy, Igor A.; Fedoseev, Sergey A.; Hilgenkamp, Hans; Rozenfeld, Anatoly.

2015

35. Science Vol. 349 pp. 716-719 (2015). [Link]

Imaging and control of ferromagnetism in LaMnO3/SrTiO3 heterostructures

X. Renshaw Wang#,*, C. J. Li*, W. Lü, T. R. Paudel, D. P. Leusink, M. Hoek, N. Poccia, A. Vailionis, T. Venkatesan#, J. Coey, E. Tsymbal, Ariando, H. Hilgenkamp # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/1409.0520]

34. Scientific Reports 5, 18282 (2015).[Link]

Parallel charge sheets of electron liquid and gas in La0.5Sr0.5TiO3 heterostructure.

X. Renshaw Wang# et al. (# corresponding author)

33. Science Vol. 349 no. 6253 pp. 1202-1205 (2015). [Link]

Critical behavior at a dynamic vortex insulator-to-metal transition.

N. Poccia, T. I. Baturina, F. Coneri, C. G. Molenaar, X. Renshaw Wang, Ginestra Bianconi, Alexander Brinkman, Hans Hilgenkamp, Alexander A. Golubov, Valerii M. Vinokur.

32. APL materials 3. 0806101 (2015).

Strain accommodation through facet matching in La1.85Sr0.15CuO4/Nd1.85Ce0.15CuO4 ramp-edge junctions

M. Hoek, F. Coneri, N. Poccia, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1507.06598

31. Scientific Reports 5, 13314 (2015).

Tailoring the two-dimensional electron gas at polar ABO3/SrTiO3 interfaces for oxide electronics.

C. J. Li, Z. Q. Liu, W. M. Lü, X. Renshaw Wang et al.

30. Scientific Reports 5, 8677 (2015).

Analysis of low-field isotropic vortex glass containing vortex groups in YBa2Cu3O7-x thin films visualized by scanning SQUID microscopy.

F. S. Wells, A. V. Pan, X. Renshaw Wang, S. A. Fedoseev, and H. Hilgenkamp

29. Advanced Materials Interfaces 2, 1400437 (2015).

Nature of electron scattering in LaAlO3/SrTiO3 interfaces near the critical thickness.

C. J. Li, W. M. Lü, X. Renshaw Wang et al.

28. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 28, 1267-1272 (2015).

Manipulating electronic states at oxide interfaces using focused micro X-rays from standard lab-sources.

N. Poccia#, A. Ricci, F. Coneri, M. Stehno, G. Campi, N. Demitri, G., X. Renshaw Wang#, H. Hilgenkamp Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1411.0177 # corresponding author

2014

27. Superconducting Science & Technology 27, 044017 (2014).

Effect of high oxygen pressure annealing on superconducting Nd1.85Ce0.15CuO4 thin films by pulsed laser deposition from Cu-enriched targets.

M. Hoek, F. Coneri, D. P. Leusink, P. D. Erkes. X. Renshaw Wang and H. Hilgenkamp. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1507.06613

26. Phys. Rev. B 90, 125156 (2014).

Biaxial strain induced transport property changes in different atomically tailored SrTiO3-based systems.

Z. Hang, Z. Q. Liu, M. Yang, S. W. Zeng, A. Annadi, W. M. Lu, X. L. Tan, P. F. Chen, L. Sun, X. Renshaw Wang et al.

25. Journal of Applied Physics 115, 213706 (2014).

Large Spectral Weight Transfer in Optical Conductivity of SrTiO3 Induced by Intrinsic Vacancies.

T. C. Asmara, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1206.6686

2013

24. ACS Nano 7, 10572-01581 (2013).

Tuning the Interface Conductivity of LaAlO3/SrTiO3 Using Ion Beam Implications for Patterning.

Sinu Mathew, A. Annadi, Taw Kui Chan, Teguh Citra Asmara, Da Zhan, Xiao Renshaw Wang et al.

23. Nature Communications 4, 1838 (2013). [selected as Science Magazine Editors' Choice: Unexpected Conductivity, Science 14 June 2013: Vol. 340 no. 6138 p. 1267]

Anisotropic Two Dimensional Electron Gas at the LaAlO3/SrTiO3 (110) Interface.

A. Annadi, Q. Zhang, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1208.6135

22. Phys. Rev. B - Rapid Communications 87, 201102(2013) .

Fourfold Oscillation in Anisotropic Magnetoresistance and Planar Hall Effect at the LAO/STO Heterointerfaces: Effect of Carrier Confinement on Magnetic Interaction.

Annadi, Z. Huang, K. Gopinadhan, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1304.1619

21. Phys. Rev. B - RapidCommunications 88, 161107(2013).

Conducting channel at the LaAlO3/SrTiO3 interface.

Z. Huang, X. Renshaw Wang et al.

2012

20. Phys. Rev. B 86, 045124 (2012).

Metallic State in La-doped YBa2Cu3Oy Thin Films with n-type Charge Carriers.

S.W. Zeng, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1207.5914

19. Appl. Phys. Lett. 101, 183105 (2012).

Large Room-temperature Quantum Linear Magnetoresistance in Multilayered Epitaxial Graphene: Evidence for Two-dimensional Magnetotransport.

R. S. Singh, Xiao Wang et al.

18. Phys. Rev. B 85, 155114 (2012).

Magnetic-field Induced Resistivity Minimum with In-plane Linear Magnetoresistance of the Fermi Liquid in SrTiO3-x Single Crystals.

Z.Q. Liu, W.M. Lü, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1205.1305

17. AIP Advances 2, 012147 (2012).

Atomically Flat Interface Between A Single-terminated LaAlO3 Substrate And SrTiO3 Thin Film Is Insulating.

Z. Q. Liu, Z. Huang, W. M. Lü, K. Gopinadhan, X. Wang et al.

16. Review of Scientific Instruments 83, 063302 (2012).

Electrical Shielding Box Measurement of the Negative Hydrogen Beam from Penning Ion Gauge Ion Source.

T. Wang, Z. Yang, P. Dong, J. D. long, X. Z. He, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.3010

15. Superconductor Science and Technology 25, 124003 (2012).

The Influence of La Substitution and Oxygen Reduction in Ambipolar La-doped YBa2Cu3Oy Thin Films.

S.W. Zeng, Z. Huang, X. Wang et al.

14. Appl. Phys. Lett, 101, 223105 (2012).

Tailoring the Electronic Properties of SrRuO3 Films in SrRuO3/LaAlO3 Superlattices

Z. Q. Liu, Y. Ming, W. M. Lu, Z. Huang, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.3010

13. Phys. Rev. B 86, 085450 (2012)

Electronic Correlation and Strain Effects at the Interfaces Between Polar and Nonpolar Complex Oxides

A. Annadi, A. Putra, Z. Q. Liu, X. Wang et al.

12. Appl. Phys. Lett. 101, 231604 (2012)

Evolution of Variable Range Hopping in Strongly Localized Two Dimensional Electron Gas at NdAlO3/SrTiO3 (100) Heterointerfaces.

A. Annadi, A. Putra, A. Srivastava, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.1411

2011

11. Nature Communications 2, 188 (2011). [Link]

Electronic Phase Separation at the LaAlO3/SrTiO3 Interface.

Ariando#, X. Wang# et al. # equally contributed with my PhD supervisor. ESI Highly Cited Paper.

10. Phys.Rev. B. 84, 075312 (2011). [Link]

Magnetoresistance of 2D and 3D Electron Gas in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures: Influence of Magnetic Ordering, Interface Scattering and Dimensionality.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.5290

9. Appl. Phys. Lett. 98, 081916 (2011). [selected for the March 2011 issue of Virtual Journal of Ultrafast Science - Virt. J. Ultrafast Sci.,Vol. 10, Issue 3/Condensed Matter Physics]

Static and Ultrafast Dynamics of Defects of SrTiO3 in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1411.0551

8. Phys. Rev. Lett. 107, 146802 (2011)

Metal-Insulator Transition in SrTiO3-x Thin Film Induced by Frozen-out Carriers.

Z.Q. Liu, D.P. Leusink, Y.L. Zhao, X. Wang et al.

7. Appl. Phys. Lett. 99, 172103 (2011). [selected as Journal Highlight]

Metal-Insulator Transition at A Depleted LaAlO3/SrTiO3 Interface: Evidence for Charge Transfer Variations Induced by SrTiO3 Phase Transitions.

W.M. Lü, X. Wang et al.

6. Appl. Phys. Lett. 99, 012112 (2011)

Electrical Measurement of Non-destructively p-type Doped Graphene Using Molybdenum Trioxide.

Lanfei Xie, Xiao Wang et al.

5. Appl. Phys. Lett. 98, 193113 (2011)

Room Temperature Ferromagnetism in Partially Hydrogenated Epitaxial Graphene.

Lanfei Xie, Xiao Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.1595

4. Appl. Phys. Lett. 98, 041904 (2011)

Defect Dynamics and Spectral Observation of Twinning in Single Crystalline LaAlO3 under Sub-Bandgap Excitation.

J.Q. Chen, X. Wang et al.

3. Phys. Rev. B. 84, 165106 (2011).

Reversible metal-insulator transition in LaAlO3 thin films mediated by intragap defects: An alternative mechanism for resistive switching

Z.Q. Liu, D.P. Leusink, W.M. Lü, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.1595

2. AIP Advances 1, 022109 (2011).

A New Route to Graphene Processing by Selective Laser Ablation.

S. Dhar, A.R. Barman, G.X. Ni, X. Wang et al.

2010

1. Appl. Phys. Lett. 97, 203112 (2010).

Rayleigh-instability-driven Simultaneous Morphological and Compositional Transformation from Co Nanowires to CoO Octahedra.

X.H. Huang, Z.Y. Zhan, X. Wang et al.

2024

108. ACS nano accepted (2024). [Link to paper]

Electrical control grain dimensionality with multilevel magnetic anisotropy

Shengyao Li*, Sabpreet Bhatti*, Siew Lang Teo, Ming lin, Xinyue Pan, Zherui Yang, Peng Song, Wanghao Tian, Xinyu He, Jianwei Chai, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, Seidikkurippu Nellainayagam Piramanayagam#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://]

107. Nano Letters 24, 4, 1231–1237 (2024). [Link to paper]

Programmable ferroelectricity in Hf0.5Zr0.5O2 enabled by oxygen defect engineering

Minghao Shao*, Houfang Liu*,#, Ri He*, Xiaomei Li*, Liang Wu, Ji Ma, Chen Ye, Xiangchen Hu, Ruiting Zhao, Zhicheng Zhong, Yi Yu, Caihua Wan, Yi Yang, Ce-Wen Nan, Xuedong Bai#, Tian-Ling Ren#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2106.10837]

106. ACS Applied Materials & Interfaces Accepted (2024). [Link to paper]

Giant third-order nonlinear Hall effect in misfit layer compound (SnS)1.17(NbS2)3

Shengyao Li*, Xueyan Wang*,#, Zherui Yang, Lijuan Zhang, Siew Lang Teo, Ming Lin, Ri He, Naizhou Wang, Peng Song, Wanghao Tian, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, Bo Sun, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2401.17808]

105. ACS nano 18, 5, 4388–4397 (2024). [Link to paper]

Modal Phase-matched Bound States in the Continuum for Enhancing Third Harmonic Generation of Deep Ultraviolet Emission

Abdelraouf, Omar A. M.#, P. Anthur, Aravind, X. Renshaw Wang#, Qijie Wang#, Hong Liu# # Corresponding author

104. Advanced Functional Materials 2310438, 1-23 (2024). [Link to paper]

Emerging Opportunities for Ferroelectric Field-electric-transistors: Integration of Two-dimensional Materials

Fang Yang*, Hong Kuan Ng*, Xin Ju, Weifan Cai, Ady Suwardi, Dongzhi Chi, Zhenhua Ni, X. Renshaw Wang#, Junpeng Lu#, Jing Wu# # Corresponding author * Equal contribution

103. ACS Catalysis, accepted (2024). [Link to paper]

Regulating oxygen activity of perovskites to promote activity and selectivity for methanol oxidation to formaldehyde

Karthik Akkiraju, Reshma Rao, Jonathan Hwang, Livia Giordano, Xiao Renshaw Wang, Ethan Crumlin, David S. Weinberger, Yang Shao-Horn

102. Nature Communications 15, 1747 (2024). [Link to paper]

Energy transfer driven brightening of MoS2 neutral exciton by ultrafast polariton relaxation in microcavity MoS2/hBN/WS2 heterostructures

Zehua Hu, Kevin Dini, Antonio Fieramosca, Krisnanda Tanjung, Jiaxin Zhao, Rui Su, Junyong Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Goki Eda, Xiao Renshaw Wang, Timothy C. H. Liew, Qihua Xiong

2023

101. Advanced Materials 35, 2302620 (2023). [Link to paper]

Multifunctional magnetic oxide-MoS2 heterostructures on silicon

Allen Jian Yang#,*, Liang Wu*, Yanran Liu, Xinyu Zhang, Kun Han, Ying Huang, Shengyao Li, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, Rui Su, Ce-Wen Nan#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Research article in Advanced Materials "Rising Stars" series Author's version on arXiv [ https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.07783]

100. ACS nano 17, 11, 9748–9762 (2023). [Link to paper]

Two-dimensional layered materials meet perovskite oxides: A combination for high-performance electronic devices.

Allen Jian Yang#, Suxi Wang, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author Author's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2305.15418]

99. Physical Review B 108, 155432 (2023). [Link to paper]

Competition of electronic correlation and reconstruction in La1-XSrXTiO3/SrTiO3 heterostructures

Xueyan Wang#,*, Lin Sun*, Chen Ye, Zhen Huang, Kun Han, Ke Huang, Allen Jian Yang, Shengwei Zeng, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, T. Venkatesan, Ariando Ariando#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2310.04024]

98. Applied Physics Letters 123, 182601 (2023). [Link to paper]

Metal-insulator-superconductor transition in nickelate-based heterostructures driven by toptactic reduction.

Kun Han, Minmin Xie, Yufei Mei, Renju Lin, Liqiang Xu, Pingfan Chen, Penghui Yin, Shengwei Zeng, Binghui Ge, Ariando Ariando, Dongsheng Song#, X. Renshaw Wang#, Wenbin Wu, Zhen Huang# # Corresponding author Author's version on arXiv [http://arxiv.org/]

97. Advanced Photonics Research 2300209, 1-8 (2023). [Open Access Link]

All-optical structural color switching with Fabry–Pérot cavity

Omar A. M. Abdelraouf, Xin Cai Wang, Goh Choon Hwa Ken, Nelson Lim Chee Beng, Ng Siu Kit, Wei De Wang, Xiao Renshaw Wang#, Qi Jie Wang#, Hong Liu# # Corresponding author Open Access [https://doi.org/10.1002/adpr.202300209]

96. Advanced Electronic Materials 2300352, 1-7 (2023). [Open Access Link]

Anomalous elastic evolution induced by copper hopping in van der Waals ferroelectric CuInP2S6

Minghao Shao, Yuzhe Yang, Ri He, Ruiting Zhao1, X. Renshaw Wang, Zhicheng Zhong, Houfang Liu, Yi Yang, Tian-Ling Ren Open Access [https://doi.org/10.1002/aelm.202300352]

2022

95. Nature Electronics 5, 233-240 (2022). [Open Access Link]

Van der Waals integration of high-κ perovskite oxides and two-dimensional semiconductors.

Allen Jian Yang#, Kun Han, Ke Huang, Chen Ye, Wen Wen, Ruixue Zhu, Rui Zhu, Jun Xu, Ting Yu, Peng Gao, Qihua Xiong, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author Open access [https://doi.org/10.1038/s41928-022-00753-7] News & Views in Nature Electronics [Link]

94. ACS nano 16, 8, 11876–11883 (2022). [selected as Front Cover],[Link to paper],[Link to front cover]

Layer-dependent interlayer antiferromagnetic spin reorientation in air-stable semiconductor CrSBr.

Chen Ye*, Cong Wang*, Qiong Wu*, Sheng Liu, Jiayuan Zhou, Guopeng Wang, Aljoscha Söll, Zdenek Sofer, Ming Yue, Xue Liu#, Mingliang Tian, Qihua Xiong#, Wei Ji#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [ https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.09077]

93. Applied Physics Reviews 9, 021404 (2022). [Link], [promoted as Editor's Pick]

Nano-engineering the evolution of skyrmion crystal in synthetic antiferromagnets.

Mangyuan Ma*, Ke Huang*, Yong Li, Sihua Li, Qiyuan Feng, Calvin Ching Ian Ang, Tianli Jin, Yalin Lu, Qingyou Lu, Wen Siang Lew#, Fusheng Ma#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2111.14357]

92. Nano Letters 22, 1366 (2022). [Link]

Nonreciprocal transport in a bilayer of MnBi2Te4 and Pt

Chen Ye*, Xiangnan Xie*, Wenxing Lv*, Ke Huang, Allen Jian Yang, Sicong Jiang, Xue Liu, Dapeng Zhu, Xuepeng Qiu, Mingyu Tong, Tong Zhou, Chuang-Han Hsu, Guoqing Chang, Hsin Lin, Peisen Li, Kesong Yang, Zhenyu Wang#, Tian Jiang, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2202.05398]

91. Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters 2200378, 1-7 (2022). [Link]

Synaptic modulation of conductivity and magnetism in a CoPt-based electrochemical transistor.

Shengyao Li*, Bojun Miao*, Xueyan Wang, Siew Lang Teo, Ming Lin, Qiang Zhu, S. N. Piramanayagam#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contributionAuthor's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2211.08886]

90. Physical Review B 106, 224513 (2022). [Link]

Phase diagram of superconducting vortex ratchet motion in a superlattice with noncentrosymmetry.

Shengyao Li*, Lijuan Zhang, Ke Huang, Chen Ye, Tingjing Xing, Liu Yang, Zherui Yang, Qiang Zhu, Bo Sun, Xueyan Wang#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contributionAuthor's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2211.10722]

89. ACS nano 16, 9, 13339 (2022). [Link]

Recent advances in tunable metasurfaces: Materials, design and applications.

Abdelraouf, Omar A. M.*, Wang, Z.Y.*, Liu, H.L.., Dong, Z.G., Wang, Q., Ye, M., X. Renshaw Wang#, Wang, Qi Jie#, Liu, Hong# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2201.07559]

88. Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters 2200377, 1-7 (2022). [selected as Front Cover],[Link to paper],[Link to Front Cover]

Room temperature charge-to-spin conversion from q-2DEG at SrTiO3-based interfaces.

Utkarsh Shashank*, Angshuman Deka*, Chen Ye, Surbhi Gupta, Rohit Medwal, Rajdeep Singh Rawat, Hironori Asada, X. Renshaw Wang#, Yasuhiro Fukuma# # Corresponding author * Equal contributionAuthor's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2211.03383]

87. ACS Applied Materials & Interfaces, 14,9,11864 (2022). [Link]

Emulation of synaptic plasticity on cobalt-based synaptic transistor for neuromorphic computing

P. Monalisha, Anil P.S. Kumar, X. Renshaw Wang, S.N. Piramanayagam Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/2109.09613

2021

86. Energy Storage Materials 42, 836 (2021). [Link]

Enhanced electric resistivity and dielectric energy storage by vacancy defect complex.

Hao Pan*, Nan Feng*, Xing Xu, Weiwei Li, Qinghua Zhang, Shun Lan,a Yi-Qian Liu, Haozhi Sha, Ke Bi, Ben Xu, Jing Ma, Lin Gu, Rong Yu, Yang Shen, X. Renshaw WANG#, Judith L. MacManus-Driscoll, Chong-Lin Chen, Ce-Wen Nan and Yuan-Hua Lin# # Corresponding author * Equal contribution

85. Applied Physics Letters 119, 133102 (2021). [Link]

Reversible modulation of metal-insulator transition in VO2 via chemically-induced oxygen migration

Kun Han*, Hanyu Wang*, Liang Wu#, Yu Cao, Dong-Chen Qi, Changjian Li, Zhen Huang, Xiao Li#, and X. Renshaw WANG# # Corresponding author Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/2109.05270

84. Science 374, 100 (2021). [Link]

Ultrahigh energy storage in superparaelectric relaxor ferroelectrics

Hao Pan, Shun Lan, Shiqi Xu, Qinghua Zhang, Hongbao Yao, Yiqian Liu, Fanqi Meng, Er-Jia Guo, Lin Gu, Di Yi, X. Renshaw WANG, Houbing Huang, Judith L. MacManus-Driscoll, Long-Qing Chen, Kui-Juan Jin, Ce-Wen Nan, Yuan-Hua Lin

83. Nano Letters 21, 12, 5338–5344 (2021). [Link]

Chemical Vapor Deposition of Superconducting FeTe1-xSex Nanosheets.

Hu Dianyi*; Ye, Chen*; Wang, Xiaowei; Zhao, Xiaoxu; Kang, Lixing#; Liu Jiawei; Duan, Ruihuan; Cao, Xun; He, Yanchao; Hu, Junxiong; Li, Shengyao; Zeng, Qingsheng; Deng, Ya; Yin, Peng-Fei; Ariando, Ariando; Huang, Yizhong; Zhang, Hua; X. Renshaw WANG#, Liu, Zheng# # Corresponding author * Equal contribution

82. Advanced Functional Materials 2104627, 1-9 (2021). [Link]

Multistate Tuning of Third Harmonic Generation in Fano-Resonant Hybrid Dielectric Metasurfaces.

Omar A. M. Abdelraouf, Aravind P. Anthur, Zhaogang Dong, Hailong Liu, Qian Wang, Leonid Krivitsky, X. Renshaw WANG#, Qi Jie Wang,# and Hong Liu#. # Corresponding author Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/2105.04233v1

81. Nature Materials 20, 1113–1120 (2021). [Link]

Metastable 1T'-phase group VIB transition metal dichalcogenide crystals.

Lai, Zhuangchai; He, Qiyuan; Thu Ha Tran; Repaka, D. V. Maheswar; Zhou, Dong-Dong; Sun, Ying; Xi, Shibo; Li, Yongxin; Chaturvedi, Apoorva; Tan, Chaoliang; Chen, Bo; Nam, Gwang-Hyeon; Li, Bing; Ling, Chongyi; Zhai, Wei; Shi, Zhenyu; Hu, Dianyi; Sharma, Vinay; Hu, Zhaoning; Chen, Ye; Zhang, Zhicheng; Yu, Yifu; X. Renshaw WANG; Ramanujan, Raju, V; Ma, Yanming; Hippalgaonkar, Kedar; Zhang, Hua.

80. Nature Catalysis 4, 663–673 (2021). [Link]

Regulating oxygen activity of perovskites to promote NOx oxidation and reduction kinetics.

Hwang, Jonathan; Rao, Reshma R.; Giordano, Livia; Akkiraju, Karthik; X. Renshaw WANG; Crumlin, Ethan J.; Bluhm, Hendrik; Shao-Horn, Yang.

79. Advanced Materials Interfaces 8, 2002147 (2021). [Link], [selected as Front Cover]

Bipolar Conduction and Giant Positive Magnetoresistance in Doped Metallic Titanium Oxide Heterostructures.

Ke Huang, Tao Wang, Mengjia Jin, Liang Wu, Junyao Floria Wang, Shengyao Li, Dong‐Chen Qi, Shuying Cheng Yangyang Li, Jingsheng Chen, Xiaozhong He, Changjian Li, Stephen J. Pennycook, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author Featured as front cover of the journal

78. ACS Applied Materials & Interfaces 13, 14, 16688–16693 (2021). [Link]

Enhanced metal-insulator transition in freestanding VO2 down to 5 nm thickness.

Kun Han, Liang Wu#, Yu Cao, Hanyu Wang, Chen Ye, Ke Huang, M. Motapothula, Hongna Xing, Xinghua Li, Dong-Chen Qi, Xiao Li, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author

2020

77. Applied Physics Reviews 7, 011401 (2020). [Link], [selected as Editor's Highlight]

Tailoring magnetic order via atomically stacking 3d/5d electrons to achieve high-performance spintronic devices.

Ke Huang*, Liang Wu*, Maoyu Wang, Nyayabanta Swain1, M. Motapothula, Yongzheng Luo, Kun Han, Mingfeng Chen, Chen Ye, Allen Jian Yang, Huan Xu, Dong-chen Qi, Alpha T. N'Diaye, Christos Panagopoulos, Daniel Primetzhofer, Lei Shen, Pinaki Sengupta, Jing Ma#, Zhenxing Feng, Ce-Wen Nan#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Featured article selected by the editor [AIP Scilight, Link] Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2001.05821]

76. Nature Communications 11, 3729 (2020). [Link]

Phase-controllable growth of ultrathin 2D magnetic FeTe crystals

Lixing Kang*, Chen Ye*, Xiaoxu Zhao*, Xieyu Zhou*, Junxiong Hu, Qiao Li, Qingling Ouyang, Jiefu Yang, Dianyi Hu, Jieqiong Chen, Xun Cao, Yong Zhang, Manzhang Xu, Jun Di, Dan Tian, Pin Song, Govindan Kutty, Qingsheng Zeng, Qundong Fu, Ya Deng, Jiadong Zhou, Stephen J. Pennycook, Ariando Ariando, Feng Miao, Guo Hong, Yizhong Huang, Ken-Tye Yong#, Wei Ji#, Xiao Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

75. Journal of the American Chemical Society 142, 6, 2948 (2020). [Link]

Controlled growth of 3R phase tantalum diselenide and its enhanced superconductivity

Ya Deng*, Yuanming Lai*, Xiaoxu Zhao, Chao Zhu, Ke Huang, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Qingsheng Zeng, Ruihuan Duan, Qundong Fu, Lixing Kang, Yang Liu#, Stephen J. Pennycook#, X. Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

74. Advanced Science 7, 2001226 (2020). [Link]

Flexible quasi‐van der Waals ferroelectric hafnium‐based oxide for integrated high‐performance nonvolatile memory.

Houfang Liu, Tianqi Lu, Yuxing Li, Zhenyi Ju, Ruiting Zhao, Jingzhou Li, Minghao Shao, Hainan Zhang, Renrong Liang, Xiao Renshaw Wang, Rui Guo, Jingsheng Chen, Yi Yang, Tian‐Ling Ren

73. ACS Appl. Mater. Interfaces, 12, 38, 42449–42471 (2020). [Link]

Nonvolatile multi-States memories for high-density data storage

Qiang Cao, Weiming Lü, Xiao Renshaw Wang, Xinwei Guan, Lan Wang, Shishen Yan, Tom Wu, and Xiaolin Wang

72. Physics Review Research 2, 033496 (2020). [Link]

Interfacial-hybridization-modified Ir ferromagnetism and electronic structure in LaMnO3/SrIrO3 superlattices

Yujun Zhang, Yong Zheng Luo, Liang Wu, Motohiro Suzuki, Yasuyuki Hirata, Kohei Yamagami, Kou Takubo, Keisuke Ikeda, Kohei Yamamoto, Akira Yasui, Naomi Kawamura, Chun Lin, Keisuke Koshiishi, Xin Liu, Jinxing Zhang, Yasushi Hotta, X. Renshaw Wang, Atsushi Fujimori, Yuanhua Lin, Cewen Nan, Lei Shen, and Hiroki Wadati

71. Advanced Functional Materials 30, 1907140 (2020). [Link]

An artificial skyrmion platform with robust tunability in synthetic antiferromagnetic multilayers

Yong Li, Qiyuan Feng, Sihua Li, Ke Huang, Mangyuan Ma, Weiliang Gan, Haibiao Zhou, Xiangjun Jin, X. Renshaw Wang, Yalin Lu, Wen Siang Lew, Qingyou Lu, Fusheng Ma

2019

70. Science Advances 5, eaaw7286 (2019). [Link]

Erasable and recreatable two-dimensional electron gas at the heterointerface of SrTiO3 and a water-dissolvable overlayer

Kun Han*, Kaige Hu*, Xiao Li, Ke Huang, Zhen Huang, Shengwei Zeng, Dongchen Qi, Chen Ye, Jian Yang, Huan Xu, Ariando Ariando, Jiabao Yi, Weiming Lü#, Shishen Yan, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution

69. Advanced Materials 31, 1901386 (2019). [Link]

Controlling Magnetic Properties of LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures by Stoichiometry and Electronic Reconstruction: Atomic-Scale Evidence.

M. S. Li†, C. H. Tang†, T. Paudel, D. S. Song, W. M. Lü, K. Han, Z. Huang, S. W. Zeng, X. Renshaw Wang#, P. Yang, Ariando, J. S. Chen, T. Venkatesan, E. Tsymbal, C. J. Li#, S. J. Pennycook# # Corresponding author

68. Nature Communications 10, 3149 (2019). [Link]

Electronic-reconstruction-enhanced hydrogen evolution catalysis in oxide polymorphs

Yangyang Li, Zhi Gen Yu, Ling Wang, Yakui Weng, Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Kun Han, Haijun Wu, Xiaojiang Yu, Lai Mun Wong, Dongyang Wan, Xiao Renshaw Wang, Jianwei Chai, Yong-Wei Zhang, Shijie Wang, John Wang, Andrew T. S. Wee, Mark B. H. Breese, Stephen J. Pennycook, Thirumalai Venkatesan, Shuai Dong, Jun Min Xue, Jingsheng Chen

67. Chemistry of Materials 31,7,2320 (2019). [Link]

New family of plasmonic photocatalysts without noble metals.

Dongyang Wan; Bixing Yan, Jianqiang Chen, Shuyang Wu, Jindui Hong, Dongsheng Song, Xiaoxu Zhao, Xiao Chi, Shengwei Zeng, Zhen Huang, Changjian Li, Kun Han, Wenxiong Zhou, Yu Cao, Andrivo Rusydi, Stephen J Pennycook, Ping Yang, Ariando, Rong Xu, Qinghua Xu, X. Renshaw Wang#, T Venky Venkatesan# # Corresponding author

66. Physical Review X 9, 011027 (2019). [Link]

Ferromagnetism and conductivity in atomically thin SrRuO3.

H. Boschker, T. Harada, T. Asaba, R. Ashoori, A.V. Boris, H. Hilgenkamp, C.R. Hughes, M.E. Holtz, L. Li, D.A. Muller, H. Nair, P. Reith, X. Renshaw Wang, D.G. Schlom, A. Soukiassian, J. Mannhart

65. Journal of Alloys and Compounds 772, 40-48 (2019). [Link]

Improved microwave dielectric properties of CaMgSi2O6 ceramics through CuO doping.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xiaofeng Liang, Xin Huang, Yuanxun Li, Huaiwu Zhang, Chen Ye, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

64. Journal of the American Ceramic Society 102, 1893-1903 (2019). [Link]

Low-temperature sintering of microwave ceramics with high Qf values through LiF addition.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xin Huang, Xiaofeng Liang, Huaiwu Zhang, Yuanxun Li, Ke Huang, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

63. Materials today 31, 100-118 (2019). [Link]

Tuning Perovskite Oxides by Strain: Electronic Structure, Properties, and Functions in (Electro)catalysis and Ferroelectricity.

Jonathan Hwang, Zhenxing Feng, Nenian Charles, Xiao Renshaw Wang, Dongkyu Lee, Kelsey A. Stoerzinger, Sokseiha Muy, Reshma R. Rao, Dongwook Lee, Ryan Jacobs, Dane Morgan, and Yang Shao-Horn

2018

62. Nature Communications 9, 1897 (2018). [Link], [featured as Editor's Highlight]

Ambipolar ferromagnetism by electrostatic doping of a manganite.

L.M. Zheng, X. Renshaw Wang#, W.M. Lü#, C.J. Li, T.R. Paudel, Z.Q. Liu, Z. Huang, S.W. Zeng, Kun Han, Z.H. Chen, X.P. Qiu, M.S. Li, Shize Yang, B. Yang, Matthew F. Chisholm, L.W. Martin, S.J. Pennycook, E.Y. Tsymbal, J.M.D. Coey & W.W. Cao # Corresponding author Selected as Nature Communications Editors’ Highlights

61. Topics in Catalysis 61, 20, 2161-2174 (2018). [Link]

Speciation and Electronic Structure of La1−xSrxCoO3−δ During Oxygen Electrolysis.

Kelsey A. Stoerzinger, X. Renshaw Wang#, Jonathan Hwang, Reshma R. Rao, Wesley T. Hong, C. M. Rouleau, Dongwook Lee, Yi Yu, Ethan J. Crumlin, Yang Shao-Horn # Equal contribution

60. Nature Electronics 1, 172–177 (2018). [Link]

Electrical switching of the topological anomalous Hall effect in a non-collinear antiferromagnet above room temperature.

Z. Q. Liu, H. Chen, J. M. Wang, J. H. Liu, K. Wang, Z. X. Feng, H. Yan, X. R. Wang, C. B. Jiang, J. M. D. Coey & A. H. MacDonald

59. Materials Research Letters 6, 9, 501-507 (2018). [Link]

Ferromagnetism and matrix-dependent charge transfer in strained LaMnO3-LaCoO3 superlattices.

Liang Wu, Mingfeng Chen, Changjian Li, Jun Zhou, Lei Shen, Yujia Wang, Zhicheng Zhong, Ming Feng, Yujun Zhang, Kun Han, T. Venky Venkatesan, Stephen J. Pennycook, Pu Yu, Jing Ma#, X. Renshaw Wang# and Ce-Wen Nan # Corresponding author

58. Science Bulletin 63, 15, 949-951 (2018). [Link]

The role of strain and polar discontinuity in magnetism in LaMnO3/SrTiO3/LaAlO3(001) heterostructures.

Liang Wu, Changjian Li, Jing Ma, Cewen Nan, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author

57. Advanced Materials 108439, 1-22 (2018).

Interface-Engineering and Emergent Phenomena in Oxide Heterostructures.

Zhen Huang, Ariando#, Xiao Renshaw Wang, Andrivo Rusydi, Jingsheng Cheng, Hyunsoo Yang, Thirumalai Venkatesan#

56. International Journal of Heat and Mass Transfer 126, 432-447 (2018).

Microstructure-based fractal models for heat and mass transport properties of cement paste.

P. Yu, Y.H. Duan, E. Chen, S.W. Tang#, X. Renshaw Wang

55. Nature Photonics 12, 528-533 (2018). [Link]

Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites.

Guankui Long , Chongyun Jiang, Randy Sabatini, Zhenyu Yang , Mingyang Wei, Li Na Quan , Qiuming Liang, Abdullah Rasmita, Mikhail Askerka1, Grant Walters, Xiwen Gong , Jun Xing , Xinglin Wen, Rafael Quintero-Bermudez, Haifeng Yuan, Guichuan Xing, X. Renshaw Wang, Datong Song, Oleksandr Voznyy , Mingtao Zhang, Sjoerd Hoogland, Weibo Gao, Qihua Xiong and Edward H. Sargent

54. The Journal of Physical Chemistry 122, 20391-20401 (2018).

CO2 reactivity on cobalt-based perovskites.

J. Hwang, R. R. Rao, Y. Katayama, D. Lee, X. Renshaw Wang, Ethan Crumlin, T. Venky Venktatesan, Ho Nyung Lee, Yang Shao-horn

2017

53. ACS Applied Materials & Interfaces 10(11) 9774-9781 (2017).

A direct observation of room-temperature stable magnetism in LaAlO3/SrTiO3 heterostructures.

Ming Yang, Ariando, JUN ZHOU, Teguh Citra Asmara, Peter Krueger, Xiao Jiang Yu, Xiao Wang, Cecilia Sanchez-Hanke, Yuan Ping Feng, T. Venkatesan, and Andrivo Rusydi

52. Nanotechnology 29, 024002 (2017).

Metamaterials based on the phase transition of VO2.

Hongwei Liu, Junpeng Lyu, X. Renshaw WANG

51. ACS Applied Materials & Interfaces 9 (51), pp 44931–44937 (2017). [Link]

Interface-induced enhancement of ferromagnetism in insulating LaMnO3 ultrathin films.

Liang Wu; Changjian Li; Mingfeng Chen; Yujun Zhang; Kun Han; Shengwei Zeng; Xin Liu;Ji Ma;Chen Liu; Jiahui Chen; Jinxing Zhang; Ariando;T. Venkatesan; Stephen Pennycook; J.M.D. Coey; Lei Shen; Jing Ma#; X. Renshaw WANG#; Ce-wen Nan#. # Corresponding author

50. Review of Scientific Instruments 88,123706 (2017). [Link],[arXiv]

Analysing Magnetism Using Scanning SQUID Microscopy.

Pim Reith, Xiao Renshaw Wang#, and Hans Hilgenkamp. # corresponding author

49. Chemistry of Materials 29(23) 9990 (2017).

Decreasing the Hydroxylation Affinity of La1–xSrxMnO3 Perovskites To Promote Oxygen Reduction Electrocatalysis.

Kelsey A. Stoerzinger, Wesley T. Hong, Xiao Renshaw Wang, Reshma R. Rao, Srinivas Bengaluru Subramanyam, Changjian Li, Ariando, T. Venkatesan, Qiang Liu, Ethan J. Crumlin, Kripa K. Varanasi, and Yang Shao-Horn

48. Scientific Reports 7, 13304 (2017).

Diffusion and distribution of deuterium in scandium deuteride thin films under irradiation of deuterium ion beam.

Tao Wang, Jidong Long, Shiwei Wang, Zhen Yang, Jie Li, Gang Huang, Linwen Zhang, Allen Jian Yang & Xiao Renshaw Wang.

47. Physical Review Letters 119, 156801 (2017). [Link]

Electron Accumulation and Emergent Magnetism in LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures.

Zuhuang Chen, Zhanghui Chen, Z. Q. Liu, M. E. Holtz, C. J. Li, X. Renshaw Wang, W. M. Lv, M. Motapothula, L. S. Fan, J. A. Turcaud, L. R. Dedon, C. Frederick, R. J. Xu, R. Gao, A. T. NDiaye, E. Arenholz, J. A. Mundy, T. Venkatesan, D. A. Muller, L.-W. Wang, J. Liu, L. W. Martin

46. Physical Review Materials (R) 1, 011601(R) (2017).

Electrical properties and subband occupancy at the (La,Sr)(Al,Ta)O3/SrTiO3 interface.

K. Han, Z. Huang, S. W. Zeng, M. Yang, C. J. Li, W. X. Zhou, X. Renshaw Wang, T. Venkatesan, J. M. D. Coey, M. Goiran, W. Escoffier, and Ariando.

45. Chem 2, 668–675 (2017). [Link]

The Role of Ru Redox in pH-Dependent Oxygen Evolution on Rutile Ruthenium Dioxide Surfaces.

Kelsey A. Stoerzinger, Reshma R. Rao, Xiao Renshaw Wang, Wesley T. Hong, Christopher M. Rouleau, and Yang Shao-Horn.

44. Nano Energy 36, 68-75 (2017).

Effect of oxygen adsorbability on the control of Li2O2 growth in Li-O2 batteries: Implications for cathode catalyst design.

Zhiyang Lyu, Lijun Yang, Yanping Luan, Xiao Renshaw Wang, Liangjun Wang, Zehua Hu, Junpeng Lu, Shuning Xiao, Feng Zhang, Xizhang Wang, Fengwei Huo, Wei Huang, Zheng Hu, Wei Chen.

43. Advanced Materials 29,1606165, 1-8 (2017). [Link]

Multi-nonvolatile state resistive switching arising from ferroelectricity and oxygen vacancy migration.

Weiming Lv, Changjian Li, L.M. Zheng, Juanxiu Xiao, Weinan Lin, Q. Li, X. Renshaw Wang, Z. Huang, S. W. Zeng, Kun Han, Wenxiong Zhou, Kaiyang Zeng, Jingsheng Chen, Ariando, Wenwu Cao, T. Venkatesan.

42. ACS Energy Letters 2, 876-881 (2017).

Orientation-Dependent Oxygen Evolution on RuO2 without Lattice Exchange.

Kelsey A. Stoerzinger, Oscar Diaz-Morales, Manuel Kolb, Reshma R. Rao, Rasmus Frydendal, Liang Qiao, Xiao Renshaw Wang, Niels Bendtsen Halck, Jan Rossmeisl, Heine Anton Hansen, Tejs Vegge, Ifan E. L. Stephens, Marc T.M. Koper, and Yang Shao-Horn.

2016

41. Nature Communications 7, 11015 (2016).

Long-range magnetic coupling across a polar insulating layer.

W. M. Lu, S. Saha, X. Renshaw Wang et al.

40. Phys. Rev. Lett. 116, 257601 (2016).

Local electrical imaging of tetragonal domains and field-induced ferroelectric twin-walls in conducting SrTiO3.

H.J.H. Ma, S. Scharinger, S.W. Zeng, M. Lange, A. Stohr, X. Renshaw Wang et al.

39. Superconductor Science and Technology 29, 035001 (2016).

Ramp-edge junctions between superconducting Nd1.85Ce0.15CuO4 and La1.85Sr0.15CuO4.

M. Hoek, F. Coneri, X. Renshaw Wang, H. Hilgenkamp.

38. The Journal of Physical Chemistry Letters 7, 244-249 (2016).

Kinetics of oxygen surface exchange on epitaxial Ruddlesden-Popper phases and correlations to first-principles descriptors.

Y-L. Lee, D. Lee, X. Renshaw Wang, H. N. Lee, D. Morgan, Y. Shao-Horn.

37. MRS Communications Vol. 6 No. 3, 204-209 (2016).

Enhancement of oxygen surface exchange on epitaxial La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-delta thin films using advanced heterostructured oxide interface engineering.

Dongkyu Lee, Yueh-Lin Lee; Xiao Renshaw Wang et al.

36. IEEE Transactions on Applied Superconductivity Vol. 26 No. 3, 8000905 (2016).

Direct Measurements of Field-Dependent Ordering in a Low-Field Vortex Glass State.

Wells, Frederick S.; Pan, Alexy V.; Xiao Renshaw Wang; Golovchanskiy, Igor A.; Fedoseev, Sergey A.; Hilgenkamp, Hans; Rozenfeld, Anatoly.

2015

35. Science Vol. 349 pp. 716-719 (2015). [Link]

Imaging and control of ferromagnetism in LaMnO3/SrTiO3 heterostructures

X. Renshaw Wang#,*, C. J. Li*, W. Lü, T. R. Paudel, D. P. Leusink, M. Hoek, N. Poccia, A. Vailionis, T. Venkatesan#, J. Coey, E. Tsymbal, Ariando, H. Hilgenkamp # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/1409.0520

34. Scientific Reports 5, 18282 (2015).[Link]

Parallel charge sheets of electron liquid and gas in La0.5Sr0.5TiO3 heterostructure.

X. Renshaw Wang# et al. (# corresponding author)

33. Science Vol. 349 no. 6253 pp. 1202-1205 (2015). [Link]

Critical behavior at a dynamic vortex insulator-to-metal transition.

N. Poccia, T. I. Baturina, F. Coneri, C. G. Molenaar, X. Renshaw Wang, Ginestra Bianconi, Alexander Brinkman, Hans Hilgenkamp, Alexander A. Golubov, Valerii M. Vinokur.

32. APL materials 3. 0806101 (2015).

Strain accommodation through facet matching in La1.85Sr0.15CuO4/Nd1.85Ce0.15CuO4 ramp-edge junctions

M. Hoek, F. Coneri, N. Poccia, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1507.06598

31. Scientific Reports 5, 13314 (2015).

Tailoring the two-dimensional electron gas at polar ABO3/SrTiO3 interfaces for oxide electronics.

C. J. Li, Z. Q. Liu, W. M. Lü, X. Renshaw Wang et al.

30. Scientific Reports 5, 8677 (2015).

Analysis of low-field isotropic vortex glass containing vortex groups in YBa2Cu3O7-x thin films visualized by scanning SQUID microscopy.

F. S. Wells, A. V. Pan, X. Renshaw Wang, S. A. Fedoseev, and H. Hilgenkamp

29. Advanced Materials Interfaces 2, 1400437 (2015).

Nature of electron scattering in LaAlO3/SrTiO3 interfaces near the critical thickness.

C. J. Li, W. M. Lü, X. Renshaw Wang et al.

28. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 28, 1267-1272 (2015).

Manipulating electronic states at oxide interfaces using focused micro X-rays from standard lab-sources.

N. Poccia#, A. Ricci, F. Coneri, M. Stehno, G. Campi, N. Demitri, G., X. Renshaw Wang#, H. Hilgenkamp Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1411.0177 # corresponding author

2014

27. Superconducting Science & Technology 27, 044017 (2014).

Effect of high oxygen pressure annealing on superconducting Nd1.85Ce0.15CuO4 thin films by pulsed laser deposition from Cu-enriched targets.

M. Hoek, F. Coneri, D. P. Leusink, P. D. Erkes. X. Renshaw Wang and H. Hilgenkamp. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1507.06613

26. Phys. Rev. B 90, 125156 (2014).

Biaxial strain induced transport property changes in different atomically tailored SrTiO3-based systems.

Z. Hang, Z. Q. Liu, M. Yang, S. W. Zeng, A. Annadi, W. M. Lu, X. L. Tan, P. F. Chen, L. Sun, X. Renshaw Wang et al.

25. Journal of Applied Physics 115, 213706 (2014).

Large Spectral Weight Transfer in Optical Conductivity of SrTiO3 Induced by Intrinsic Vacancies.

T. C. Asmara, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1206.6686

2013

24. ACS Nano 7, 10572-01581 (2013).

Tuning the Interface Conductivity of LaAlO3/SrTiO3 Using Ion Beam Implications for Patterning.

Sinu Mathew, A. Annadi, Taw Kui Chan, Teguh Citra Asmara, Da Zhan, Xiao Renshaw Wang et al.

23. Nature Communications 4, 1838 (2013). [selected as Science Magazine Editors' Choice: Unexpected Conductivity, Science 14 June 2013: Vol. 340 no. 6138 p. 1267].

Anisotropic Two Dimensional Electron Gas at the LaAlO3/SrTiO3 (110) Interface.

A. Annadi, Q. Zhang, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1208.6135

22. Phys. Rev. B - Rapid Communications 87, 201102(2013) .

Fourfold Oscillation in Anisotropic Magnetoresistance and Planar Hall Effect at the LaAlO3/SrTiO3 Heterointerfaces: Effect of Carrier Confinement on Magnetic Interaction.

Annadi, Z. Huang, K. Gopinadhan, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1304.1619

21. Phys. Rev. B - RapidCommunications 88, 161107(2013).

Conducting channel at the LaAlO3/SrTiO3 interface.

Z. Huang, X. Renshaw Wang et al.

2012

20. Phys. Rev. B 86, 045124 (2012).

Metallic State in La-doped YBa2Cu3Oy Thin Films with n-type Charge Carriers.

S.W. Zeng, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1207.5914

19. Appl. Phys. Lett. 101, 183105 (2012).

Large Room-temperature Quantum Linear Magnetoresistance in Multilayered Epitaxial Graphene: Evidence for Two-dimensional Magnetotransport.

R. S. Singh, Xiao Wang et al.

18. Phys. Rev. B 85, 155114 (2012).

Magnetic-field Induced Resistivity Minimum with In-plane Linear Magnetoresistance of the Fermi Liquid in SrTiO3-x Single Crystals.

Z.Q. Liu, W.M. Lü, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1205.1305

17. AIP Advances 2, 012147 (2012).

Atomically Flat Interface Between A Single-terminated LaAlO3 Substrate And SrTiO3 Thin Film Is Insulating.

Z. Q. Liu, Z. Huang, W. M. Lü, K. Gopinadhan, X. Wang et al.

16. Review of Scientific Instruments 83, 063302 (2012).

Electrical Shielding Box Measurement of the Negative Hydrogen Beam from Penning Ion Gauge Ion Source.

T. Wang, Z. Yang, P. Dong, J. D. long, X. Z. He, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.3010

15. Superconductor Science and Technology 25, 124003 (2012).

The Influence of La Substitution and Oxygen Reduction in Ambipolar La-doped YBa2Cu3Oy Thin Films.

S.W. Zeng, Z. Huang, X. Wang et al.

14. Appl. Phys. Lett, 101, 223105 (2012).

Tailoring the Electronic Properties of SrRuO3 Films in SrRuO3/LaAlO3 Superlattices

Z. Q. Liu, Y. Ming, W. M. Lu, Z. Huang, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.3010

13. Phys. Rev. B 86, 085450 (2012)

Electronic Correlation and Strain Effects at the Interfaces Between Polar and Nonpolar Complex Oxides

A. Annadi, A. Putra, Z. Q. Liu, X. Wang et al.

12. Appl. Phys. Lett. 101, 231604 (2012)

Evolution of Variable Range Hopping in Strongly Localized Two Dimensional Electron Gas at NdAlO3/SrTiO3 (100) Heterointerfaces.

A. Annadi, A. Putra, A. Srivastava, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.1411

2011

11. Nature Communications 2, 188 (2011). [Link]

Electronic Phase Separation at the LaAlO3/SrTiO3 Interface.

Ariando#, X. Wang# et al. # equally contributed with my PhD supervisor. ESI Highly Cited Paper.

10. Phys.Rev. B. 84, 075312 (2011). [Link]

Magnetoresistance of 2D and 3D Electron Gas in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures: Influence of Magnetic Ordering, Interface Scattering and Dimensionality.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.5290

9. Appl. Phys. Lett. 98, 081916 (2011). [selected for the March 2011 issue of Virtual Journal of Ultrafast Science - Virt. J. Ultrafast Sci.,Vol. 10, Issue 3/Condensed Matter Physics]

Static and Ultrafast Dynamics of Defects of SrTiO3 in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1411.0551

8. Phys. Rev. Lett. 107, 146802 (2011)

Metal-Insulator Transition in SrTiO3-x Thin Film Induced by Frozen-out Carriers.

Z.Q. Liu, D.P. Leusink, Y.L. Zhao, X. Wang et al.

7. Appl. Phys. Lett. 99, 172103 (2011). [featured as Journal highlight]

Metal-Insulator Transition at A Depleted LaAlO3/SrTiO3 Interface: Evidence for Charge Transfer Variations Induced by SrTiO3 Phase Transitions.

W.M. Lü, X. Wang et al.

6. Appl. Phys. Lett. 99, 012112 (2011)

Electrical Measurement of Non-destructively p-type Doped Graphene Using Molybdenum Trioxide.

Lanfei Xie, Xiao Wang et al.

5. Appl. Phys. Lett. 98, 193113 (2011)

Room Temperature Ferromagnetism in Partially Hydrogenated Epitaxial Graphene.

Lanfei Xie, Xiao Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.1595

4. Appl. Phys. Lett. 98, 041904 (2011)

Defect Dynamics and Spectral Observation of Twinning in Single Crystalline LaAlO3 under Sub-Bandgap Excitation.

J.Q. Chen, X. Wang et al.

3. Phys. Rev. B. 84, 165106 (2011).

Reversible metal-insulator transition in LaAlO3 thin films mediated by intragap defects: An alternative mechanism for resistive switching

Z.Q. Liu, D.P. Leusink, W.M. Lü, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.1595

2. AIP Advances 1, 022109 (2011).

A New Route to Graphene Processing by Selective Laser Ablation.

S. Dhar, A.R. Barman, G.X. Ni, X. Wang et al.

2010

1. Appl. Phys. Lett. 97, 203112 (2010).

Rayleigh-instability-driven Simultaneous Morphological and Compositional Transformation from Co Nanowires to CoO Octahedra.

X.H. Huang, Z.Y. Zhan, X. Wang et al.

1. Hole doping of graphene

United State Patent No. (2016) : US 9269773B2
Russia Patent No. (2015) : 2565336
Japan Patent No. (2015) : 5814348
China Patent No. (2016) : ZL 201180022146.0

Wei Chen, Zhengyu Chen, Thye Shen Andrew Wee, Lanfei Xie, Xiao Wang, Jiatao Sun, Ariando

20. Seminar at the Electron Microscopy Laboratory of Peking University, Peking University, Beijing, China. (2018.07.03)

19. Seminar at the Institute of Physics, Beijing, China. (2018.07.02)

18. Seminar at the School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University, Beijing, China. (2018.06.30)

17. Seminar at the Spintronics Institute, The University of JiNan & the School of Physics, Shandong Univeirsty, JiNan, China. (2018.06.29)

16. Seminar at the School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, China. (2018.06.26)

15. Seminar at the School of Physics, the Lanzhou Univeristy, China. (2018.06.23)

14. Seminar at the School of Physics, Northwest Univeristy, China. (2018.06.21)

13. Seminar at ISEM, the University of Wollongong, Australia (2018.06.14)

12. Seminar at the School of Material Science and Engineering, the University of New South Wales, Australia (2018.06.13)

11. 1st Workshop of the Melbourne Condensed Matter Community (MC)2, Swinburne University of Technology, Australia (2018.06.08)

10. 2018 Global Workshop on Functional Materials and Devices (GW-FMD 2018), Singapore (2018.01) (Talk: Exploration of Electronic correlation at interfaces)

9. APS march meeting, Denver, USA (2014.03) (Oral presentation: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films)

8. FOM meeting, The Netherlands (2014.01) (Oral presentation: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films)

7. WOE20, Singapore, Singapore. (2013.09) (Oral presentation: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films & Poster: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films).

6. MESA+ Meeting, Enschede, The Netherlands. (2013.09) (Oral presentation: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films & Poster: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films).

5. Frontiers in Electronic Materials: Correlation Effects and Memristive Phenomena, Aachen, Germany. (2012.06) (Oral presentation: Is It Possible for a La0.5Sr0.5TiO3 Fermi Liquid to Exist in a Confined Two-dimensional System?)

4. ICMAT, Singapore. (2011.06) (Oral presentation: Magnetoresistance Anisotropy in LaAlO3/SrTiO3 Interfaces)

3. IPS meeting, Singapore, Singapore. (2011.02) (Oral presentation: Electronic Phase Separation at LaAlO3/SrTiO3 Interface)

2. APS March Meeting, Portland, USA. (2010.03) (Oral presentation I: Signature of Phase Separation in LaAlO3/SrTiO3 from Magnetoresistance Studies & Oral presentation II: Structural and dynamical studies of the LaAlO3/SrTiO3 interface)

1. ICMAT, Singapore. (2009.06) (Oral presentation & poster: Femto-second laser excitation studies of oxide thin films and heterostructures)


1. Fabrication of strongly correlated electronic systems and layered-2D materials;

2. Electronic property characterization of materials and electronic devices;

3. Magnetism. Search new magnetic phenomena and explore novel spintronic applications;

4. Flexible electronics and spintronics toward wearable devices.